Martti OjanenDet anser Martti Ojanen, som är deras koncernansvarige risk manager och som också sitter med i koncernledningsgruppen.

Loomis verksamhet med värdehantering, som exempelvis bankerna har outsourcat till dem, attraherar kriminalitet både internt och externt. Frågor kring risk management blir därför extra viktiga för dem och de har lyckats skapa en kultur av trygghet i organisationen i hur man hanterar hot och risker.

Just vunnit stipendium

Martti Ojanen har själv just vunnit Gustaf Hamiltons RM-stipendium 2017 med motiveringen:

”För sin förmåga att förmedla och pedagogiskt bryta ned sitt budskap till en betydelse för den enskilda individen.

I den motiveringen ligger enligt honom själv hemligheten till ett lyckat arbete med risk management.

- En tydlig och lättfattlig kommunikation som når ut till alla, i kombination med ett genomarbetat ramverk för hur man hanterar hot och risker, är avgörande.

Att integrera riskhanteringen i alla processer och rutiner för att därigenom skapa en medveten riskhanteringskultur är också av stor vikt.

- På många håll ligger riskhanteringen som ett stuprör vid sidan om den dagliga verksamheten och då tror jag det blir mycket svårt att lyckas med sitt risk management.

Fyra goda råd

Han sammanfattar sina erfarenheter i fyra goda råd:

  1. Skapa ett tydligt ramverk med policys, standards, verktyg etc för hur organisationen ska jobba med alla typer av riskhantering.
  2. Utveckla en tydlig kommunikation kring riskhanteringen som gör att samtliga medarbetare på ett enkelt sätt kan förstå vad det handlar om och hur de ska bete sig.
  3. Gör en genomarbetad riskanalys där olika risker värderas och prioriteras i en handlingsplan så att man fokuserar på de saker som har mest effekt. Hans råd är att jobba med tre punkter i planen per år, och se till att de genomförs till 100 procent, istället för att satsa halvhjärtat på 10 olika åtgärder.
  4. Integrera riskhanteringen i affärsprocesserna.  Risker kan uppkomma på alla nivåer i organisationen, en hög personalomsättning kan vara en risk då det exempelvis skapar ineffektivitet  då många nya personer ska slussas in organisationen kontinuerligt.

Foto: Loomis Arkiv