För att lösningar vi riskingenjörer tar fram ska vara kostnadseffektiva, måste vi förstå risker ur ett större perspektiv. Kraftvärmeverk är ett exempel där specifika förutsättning kräver anpassning av riskingenjörens arbete. Kraftvärmesektorn definieras av komplexitet i processen, begränsade personalresurser, hög förändringstakt och låg riskacceptans för avbrott i fjärrvärmeleveranser.

 

Att definiera möjliga skadescenarion

 

Att definiera möjliga skadescenarion i termer av egendomsskada och avbrott och extrakostnader utgör grunden i riskhanteringsarbetet. Utifrån detta mått på exponering tas beslut om acceptabel risknivå, vilka skyddssystem och redundans som är kostnadseffektiva samt vilket försäkringsskydd som ska komplettera skadebegränsande åtgärder. Utöver detta kan användandet av riskingenjörskompetens tillföra stort värde i följande skeden:

 

Vid nybyggnation – Gör det rätt från början

  • Är önskad redundans tillräckligt robust? Vad krävs för att en skadehändelse inte ska påverka både primär och sekundär kapacitet?
  • Välj rätt skyddsnivån för processrisker. Inte bara utifrån samhällets minimikrav, utan även med beaktande av risker för egendomsskada och avbrott.
 

Idrifttagandet – Ett kritiskt skede

Här sätts nivån på organisatoriska program som är viktiga för anläggningens säkerhet. Under anläggningens uppstartsfas är risken för skador högre.

  • Exempel på brister som orsakar skador är; inga rutiner kring avställningar av säkerhetssystem samt avsaknad av riskbedömningar och instruktioner för operatörers agerande vid processavvikelser.
  • Vid idrifttagande tar riskingenjören fram en riskrapport som för löpande risk- och säkerhetsarbete samt som underlag vid försäkringsupphandling.
 

Revision – Se över risker och skadeförebyggande program minst var tredje år

  • Säkerställ att nivån på skadeförebyggande program upprätthålls över tid.
  • Har det skett förändringar som behöver analyseras ur ett riskperspektiv?
 

Lär av skador och incidenter

 

Att, när skadan är framme, ta hjälp av en riskingenjör för att identifiera grundorsaker är något av det mest kostnadseffektiva man kan göra ur ett riskhanteringsperspektiv.