Johan EdvardssonSedan dess har säkerhetsarbetet utvecklats och förstärkts på många områden.

Vi jobbar aktivt med vår incident- och krisberedskap.

- Vi jobbar aktivt med vår incident- och krisberedskap och grunden är främst lagstiftningen och våra säkerhetspolicys som vi utgår från i alla våra aktiviteter, berättar Johan Edvardsson, säkerhetschef i Linköpings kommun.

Har beskriver flera skäl till att Linköping varit så tidiga ute med sitt säkerhetsarbete, som att det i kommunen finns ett flertal avgörande samhällsfunktioner som Tekniska Verken med ansvar för mycket av den kommunaltekniska samhällsinfrastrukturen, universitetssjukhuset, flygplatsen och dessutom finns företag som SAAB i regionen.

- Det gör att vi har en stor vana vid att hantera säkerhetsfrågor och inser behovet av att ha utvecklade strategier för att vara förberedda på olika typer av scenarier.

Just nu fokuserar de på arbetet i utsatta områden med social oro och våldsbejakande extremism, säkerhetsskyddet, civila försvarsfrågor samt informationssäkerhet, där det är viktigt att kunna möta cyberhoten och de digitala hoten.

De är i färd med att utarbeta en informationssäkerhetshandbok som adresserar både ISO 27000, GDPR och Cyberhoten.

Medarbetaren står i fokus.

- Medarbetaren står i fokus, det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra medarbetare tillräckligt med kunskap så att de känner sig trygga med att hantera incidenter och kriser inom informationssäkerhetsområdet. De är ju vår viktigaste resurs, konstaterar Johan Edvardsson.

Samverkan en viktig del

För att lyckas med säkerhetsarbetet anser han att en avgörande faktor är att få till en bra samverkan mellan viktiga samhällsaktörer (”goda krafter”), en samverkan som ska fungera även i situationer då de utsätts för press.

- Vi är vana vid att jobba i normalläge med incidenter och kriser i vardagen och har en hög beredskap för det.

Men vi måste också förbereda oss på en situation då vi kan tvingas agera under extraordinära händelser med all den ökade press det innebär. Här är en tjänsteman i beredskap (TIB), en mycket viktig faktor, för att ”snabbt kunna vara på fötterna” när något händer eller inträffar.

Avslutningsvis vill Johan Edvardsson lyfta vikten av att ha duktiga medarbetare. De har en medveten strategi att samla en mix av erfarenheter i arbetsgruppen, med allt ifrån polisiära erfarenheter till lärare, jurist, ekonom samt försäkringsbranschen. Den mixen ger tillgång till fler perspektiv och skapar ett kreativt klimat.

Foto: Linköpings kommun