Med kvalitetsinfrastrukur menas de institutioner, system och metoder som utvecklats under åren för att produkter och tjänster ska vara säkra, tillförlitliga och uppfylla funktions- och kvalitetskrav. Det skapar tillit i vardagen, trygga konsumenter och medborgare, ökad konkurrenskraft och global frihandel under rättvis konkurrens.

Det skapar tillit i vardagen

Den yttersta kontrollnivån i ett lands kvalitetsinfrastrukur har den nationella ackrediteringsmyndigheten, i Sverige är det Swedac. Myndigheten kontrollerar och godkänner, det vill säga ackrediterar, företag och organisationer som i öppen konkurrens utför kontroller som exempelvis att besiktiga hissar, bedriva fordonsbesiktning, certifiera ekologisk livsmedelsproduktion, verifiera vågar eller analysera vattenprover.

– Ackreditering syftar till att säkerställa att de som kontrollerar arbetar på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, att de har rätt kompetens och är oberoende, förklarar Peter Strömbäck, generaldirektör för Swedac.

Ackreditering inom äldrevården finns – men används sällan

Det finns både tvingande och frivilliga ackrediteringssystem, där de frivilliga överväger. Ett exempel på tvingande är bilbesiktningen och ett exempel på frivillig är ackreditering av medicinska laboratorier.

– Många landsting väljer att kräva att de laboratorier de upphandlar och använder ska vara ackrediterade, men inte alla. Vad det betyder för patienternas trygghet och den jämlika vård som regeringen eftersträvar, frågar sig Peter Strömbäck.

Nu finns en standard för äldrevård

I samhällsdebatten finns flera områden där många efterfrågar ett nationellt validerat kvalitetssystem, exempelvis äldrevården. Där finns sedan förra året möjligheten att använda certifiering under ackreditering.

– Nu finns en standard för äldrevård. Vi ser att den kan bidra till att höja lägstanivån och samtidigt förenkla för marknadens parter, säger Peter Strömbäck.

Tanken är att kommuner och andra som upphandlar tjänster inom äldrevård ska kunna använda certifiering mot äldrevårdsstandarden som krav i sina upphandlingar. Certifieringen skulle också avlasta kommunernas tillsynsverksamhet då uppföljningen av kraven skulle göras av oberoende ackrediterade certifieringsföretag. Intresset för standarden har varit stort men än så länge är det få som använder den.

Offentligt driven äldrevård borde certifieras som ett led i kvalitetsarbetet

– Vår verksamhet och våra tjänster är en självklarhet och en förutsättning för stora delar av industrin. När det gäller välfärdstjänster är det ännu delvis otrampad mark, men våra verktyg kan göra stor samhällsnytta även där. Vi tycker att det är lite märkligt att så få kommuner börjat använda standarden och certifiering under ackreditering som krav, säger Peter Strömbäck,

Han anser att även offentligt driven äldrevård borde certifieras som ett led i kvalitetsarbetet och för att öka transparensen och tryggheten för brukare och anhöriga. 

Kommunerna kan delegera delar av livsmedelskontrollen

Motsvarande situation finns på livsmedelssidan där kommunerna har ansvaret för att kontrollera att renlighets- och säkerhetskraven efterlevs i butiker, restauranger, skolmatsalar etc. Men, efter en granskning av Riksrevisionen 2014 konstaterades att det finns problem i den offentliga livsmedelskontrollen. Revisionen pekade bland annat på att kontroller inte genomförs enligt plan och att kontrollfrekvensen är för låg inom vissa områden.

Den modellen bör vara något att inspireras av för all livsmedelskontroll

Ett förslag från Swedac är att förstärka den offentliga livsmedelskontrollen genom att använda ackrediterade kontrollorgan för vissa av uppgifterna. Det sker redan, med gott resultat, inom den växande ekologiska livsmedelsproduktionen.

– För att en produkt ska godkännas som ekologisk krävs det att produktionen av den certifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan. Här samarbetar vi med Livsmedelsverket och Jordbruksverket och kontrollen utförs av de i nuläget sex certifieringsorgan som är ackrediterade för ekologisk livsmedelsproduktion. Den modellen bör vara något att inspireras av för all livsmedelskontroll, avslutar Peter Strömbäck.