Eftertanke om vad jag håller på med, vad har hänt under dessa tio år, och betydligt mer intressant – vad kommer jag att göra om tio år, och vad kommer att hända under den tiden?

Är det rimligt för en modern risk manager att omfamna hela företagets riskbild?

Delar av den här texten sitter jag och skriver på planet på väg till Risk Forum som anordnas av FERMA (Federation of European Risk Management Associations) vartannat år. Temat för årets forum är ”Risk managers in pole position”, och ämnena spänner över områden såsom Protecting Human Capital – the most important asset, Risks and risk management for Big Data, Seeking Sustainability – creative risk management and insurance solutions och The Underestimated challenge – be a good communicator. Ämnena spänner helt enkelt över hela företagets eller koncernens verksamhet. Är det en rimlig ansats för en modern risk manager att omfamna hela företagets riskbild, från personalförsörjning till konsekvenser av politiska förändringar? Och vad skiljer sig från rollen som VD och koncernchef?

 

Risklandskapet förändras jämt

 

Jag är övertygad om att risklandskapet inte bara ändras hela tiden, utan samtidigt blir betydligt mer omfattande och komplext. Risker och riskfaktorer ändrar skepnad, de uppkommer och försvinner, och korrelerar med varandra under tid. Så vad är det som lägger grunden för att effektivt hantera organisationens risker? Mina tankar för dagen bygger på fyra hörnstenar.

Vi får inte omfamna det nya spännande risklandskapet glömma våra traditionella risker.

Först och främst stabilitet - samtidigt som dagens och morgondagens riskhantering kräver bevakning på de flesta faktorer vill jag poängtera vikten av att ”gräva där vi står”. Vi får inte i vår iver att omfamna det nya spännande risklandskapet glömma bort våra mer traditionella risker. Vi har otaliga exempel på företag som aldrig återhämtat sig efter en stor brand, eller det efterföljande avbrottet i verksamheten.

Om vi lyckas kombinera stabilitet, genom kontroll av våra mer traditionella risker, med flexibilitet - förmågan att se och förstå vilka krav förändringar i form av ny teknik, arbetssätt och krav ställer och anpassa oss till det så är vi väl rustade att hantera de risker som uppkommer.

 

Framgångsfaktor i effektiv riskhantering

 

Den tredje framgångsfaktorn i effektiv riskhantering är paketering, eller vår förmåga att sammanfatta komplex information till ett tydligt budskap att förmedla till beslutsfattarna i organisationen såväl som till anställda, leverantörer och kunder. Jag tror tyvärr att många goda initiativ gått till spillo på grund av oförmåga att förklara varför ämnet är viktigt, hur det påverkar organisationen och framför allt vilka åtgärder som krävs. En gedigen duvning i presentationsteknik borde vara grundkurs i modern riskhantering.

Jag vill poängtera vikten av kontinuerlig utbildning och utveckling.

Kopplat till punkten ovan vill jag poängtera vikten av kontinuerlig utbildning och utveckling. Som jag insinuerat tidigare förändras riskbilden kontinuerligt, och lyckligtvis förändras och utvecklas försäkringsbranschen i nästan samma takt. Här är jag övertygad om att alla vi som jobbar med att hantera risker har ett ansvar att löpande delta i utbildningar, seminarier och kurser inom våra gebit. Det är här den nyligen lanserade europeiska certifieringen av risk managers kan anses vara ett stort steg mot att kunna kvalitetssäkra befattningen hos oss som arbetar med risk. Detsamma gäller kravet på CPD (kontinuerlig utveckling) för att man ska kunna behålla certifieringen.

En avslutande refkletion: jag hoppas det blir ytterligare ett jubileum som risk manager. Jag tror det är få yrken som ger samma utmaningar och förändringar som detta.