I Sverige är siffran bara några få procent och ofta gäller det då mer avancerade tjänster inom exempelvis bank eller finans och nästan uteslutande stora företag och organisationer. Men vi ser en snabb förändring och det blir allt vanligare för allt fler tjänster på olika nivåer. Något som både arbetstagare och arbetsgivare ser fördelar med.

Det har länge uppfattats som närmast genant att i Sverige göra en bakgrundskontroll, att ta reda på mer fakta, i samband med en anställning. Oviljan – och okunskapen – har i många fall resulterat i mindre eller mer omfattande dikeskörningar och problem för såväl företag som anstälda. Att vi i Sverige ännu inte kommit längre kan uppfattas som förvånande med tanke på de relativt tuffa regler vi har när det gäller anställningstrygghet. En misslyckad rekrytering medför stora kostnader och är dessutom ofta väldigt svår att bli av med.

– Bakgrundskontroller handlar främst om att göra det enklare för företag och organisationer att göra rätt. Att skapa en systematik för hur de får fram och använder de uppgifter som finns och som blir en viktig del i helhetsbedömningen av den som söker en tjänst. Det säger Birgitta Edlund, en av initiativtagarna till den branschorganisation som finns och även vd i företaget To Find Out.

Hon beskriver hur vi i Sverige, genom bland annat Personuppgiftslagen (PUL), har ett strikt regelverk för den information som finns att tillgå och även hur den får användas. Ett regelverk som nu styrs upp ytterligare och blir mer gemensamt för hela EU genom GDPR som börjar gälla i maj 2018.

 

Fakta – inte fiktion

 

Vad är det då för uppgifter som samlas i en bakgrundskontroll? Många tror att det rör sig om särskilda, ofta hemliga, register och avancerade kartläggningar av personer.

Det vi använder är enbart de offentliga register som finns.

– Det vi använder är enbart de offentliga register som finns och där handlar det om att säkerställa att det är rätt person, klarlägga ekonomisk situation och historik samt givetvis se vilka eventuella juridiska spår som personen lämnat efter sig, säger Birgitta.

När en arbetsgivare ber om att få fram uppgifter om en person är det något som alla parter ska vara överens om. En förfrågan går till kandidaten och det finns en möjlighet att i det läget tacka nej. Även resultaten från kartläggningen skickas till både arbetsgivare och kandidaten. Allt ska alltså ske med full insyn från de inblandade.

I undersökningar och enkäter som regelmässigt görs i samband med att bakgrundskontroll genomförs, så visar resultaten att ytterst få ser detta som något negativt. Tvärtom förväntar sig majoriteten att det görs en noggrann kontroll vilket skapar en ökad trovärdighet för både kandidaten och för företaget. Inte minst har kontrollerna visat sig extra viktiga i samband med att en person rekommenderas till en tjänst av exempelvis en bekant eller en affärspartner. Om och när något dolt dyker upp i efterhand kan det vara väldigt känsligt och problematiskt. Har en bakgrundskontroll gjorts minskas risken för detta.

 

Bakgrundkontroll i ipad

Bakgrundkontroller ökar trovärdigheten för företag och eliminerar många risker. Foto: To Find Out.
 

Bransch i utveckling

 

Kommer vi då att se en explosionsartad utveckling av både företag i branschen och i antal bakgrundskontroller som genomförs? Ja, enligt Birgitta är utvecklingen om inte explosionsartad så åtminstone mycket snabb. En bransch i snabb utveckling drar ofta till sig lycksökare och här ser hon en risk i att regler inte följs, att personers integritet inte respekteras och att irrelevant eller osäker information används för att bedöma en persons lämplighet.

– I vår bransch kartlägger vi exempelvis inte personers aktiviteter i sociala medier eftersom det inte är säkra fakta utan blir enbart subjektiva bedömningar av åsikter och attityder. Om företaget själv väljer att göra det så kan det utgöra ett komplement till den mer konkreta bakgrundskontrollen, säger Birgitta.

En del i utvecklingen är också att företag och organisationer – med personens godkännande – gör bakgrundskontroller även på befintliga anställda. Detta för att tillmötesgå krav på compliance som blivit allt vanligare och där många branscher inför allt striktare regler om att den anställde ska uppfylla de krav som ställs på en specifik tjänst.

Ungefär var sjätte bakgrundskontroll innehåller en notering om någon sorts avvikelse.

I genomsnitt innehåller ungefär var sjätte bakgrundskontroll en notering om någon sorts avvikelse. Ofta relativt marginella påpekanden men avvikelser som kan bekräfta eller dementera den ”magkänsla” som finns. Med tanke på hur det blir allt viktigare för allt fler att vårda varumärken och stärka trovärdigheten blir bakgrundskontroller allt viktigare. Inte bara för företag utan även för exempelvis idrottföreningar, ideella föreningar och andra där kontexter där individers agerande avgör. Fel person på fel plats kan skapa oanat stora problem. Något vi sett och ser dagligen i media.