Kunderna ställer krav på korrekt utförande, tidpassning och felfria leveranser. Myndigheterna ställer krav på att vi ska möta samhällets önskemål om väl fungerande byggnader anpassade för sina ändamål, uppförda med kvalitet, miljö och arbetsmiljöhänsyn. Dessutom ställs stora krav på logistikflöden av människa och material på alla inblandade i våra projekt.

Detta krävs för att lyckasPeter

För att lyckas införa ett effektivt verksamhetsledningssystem i våra byggföretag krävs bl.a. :

  1. En omvärldsanalys med företagets egna ambitioner sammanflätat med aktuella krav
  2. Att göra systemet enkelt, tillgängligt och användarvänligt
  3. Uppmuntra till delaktighet av både medarbetare, leverantörer och kunder så att systemet följs och fungerar
  4. Systematiskt standardisera våra arbetssätt och processer

Genom att gå igenom och analysera vilka processer som arbetas med i företaget skapas en stor förståelse för nyttan med ”standardiseringen” och behovet av vad som måste dokumenteras för att inga störningar skall uppstå. Viktigt är också att identifiera kritiska moment vid överlämning mellan olika processer. På detta sätt hittar man också balansen på vad, när och hur man behöver styra företagets processer exempelvis genom instruktioner, rutiner och policy-dokument.

Framtida krav

Själva styrprocessen i ett systematiserat arbetssätt skapar förutsättningar för ständiga förbättringar genom all den information som fås ut från bl.a. omvärldsanalyser, skyddsronder, kundenkäter, medarbetarundersökningar, revisioner och avvikelseuppföljningar. Sammanställningen och analysen av dessa aktiviteter resulterar i förbättringar av företagets processer.

Frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö är inte heller något som lever sitt ”eget liv” utan något som naturligt skall integreras i företagets verksamhet. För att klara nuvarande och framtida krav anser jag att vi i branschen måste fortsätta arbeta med standardisering av både material och metoder och inse att varje projekt inte är helt unikt i sig. Vi kan ta med oss mycket av planering, styrning och uppföljning från projekt till projekt. Med andra ord, systematisera och standardisera det ”sunda förnuftet”

Fakta

Peter Schyum, Sveriges Byggindustrier, huvudansvarig Povel Verksamhetsledning

Peter har en lång byggbakgrund och har arbetat i produktionen på flertalet olika positioner i ett antal olika byggföretag. Sedan 2002 arbetar Peter på Sveriges Byggindustrier där han som affärsområdeschef för området Verksamhetsledning har tagit fram och är huvudansvarig för Povel (Povel är en akronym för processorienterad verksamhetsledning). Povel är ett verksamhetsledningssystem som i dag hjälper ett stigande antal bygg-, anläggnings- och specialföretag med sin verksamhetsledning se www.sverigesbyggindustrier.se/povel. Peter är styrelseledamot i Stiftelsen för Byggstålskvalitet och Stiftelsen för Betong- och ballastindustrins Kvalitetsutveckling, har fungerat som mentor för yngre personer i branschen och har ingått i SIS tekniska kommitté.