Bakom denna kontroll finns ett välutvecklat och beprövat system för certifiering, provning och kontroll, som utförs av oberoende och ackrediterade företag eller organisationer. Detta borgar för en kvalitetsinfrastruktur som ger trovärdighet, trygghet och långsiktig konkurrenskraft.

Trots beprövade strukturer och metoder för teknisk kontroll och opartiska bedömningar, så står utvecklingen inte stilla. Ständigt utvecklas de standarder och rutiner som ligger till bas för ackreditering och certifiering. Internationellt sker en harmonisering mot allt mer globalt gällande normer och direktiv för t.ex. märkning av produkter och därmed ett viktigt instrument i den öppna marknaden och fria handeln.

Det pågår diskussioner och en debatt kring hur systemet för oberoende kontroller kan utvecklas

Ackreditering innebär att ett företag eller en organisation får ett opartiskt och internationellt accepterat godkännande av att ha kompetens, system och rutiner för att få utföra vissa bestämda uppgifter inom certifiering, provning eller kontroll.  De kontroller som utförs syftar till att säkerställa en god kvalitet på varor och tjänster eller att produkter som tillverkas och säljs är säkra och uppfyller grundläggande krav. Och just säkerhet, för personer, drift och miljö är också det absoluta syftet med all periodisk och systematisk kontroll som sker av tekniska anordningar och kritiska tjänster som vi alla brukar i samhället eller kommer i kontakt med på våra arbetsplaster.

Kontrollordningen, med ackreditering i spetsen, utförs i Sverige av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Det är den myndighet som har till uppgift att bedöma, godkänna och ackreditera företagen. SWEDAC genomför också regelbunden tillsyn att kraven fortlöpande uppfylls.

Jag är övertygad om att förutsättningarna för en vidare utveckling är goda

Det pågår diskussioner och en debatt kring hur systemet för oberoende kontroller kan utvecklas och få en bredare tillämpning på fler områden än som idag är fallet. Särskilt intressant och högst aktuellt är välfärdstjänster, utbildning och vår trafik- och infrastruktur. Kvalitet och hållbarhet, som i nyss nämnda områden står inte i motsats till försämrad lönsamhet eller fördyrningar.

För att lyckas med bredare tillämpningar är det viktigt att den nuvarande modellen och dess tillämpningsområden bevaras och ger en uppenbar och trovärdig nytta. Alla aktörer måste bidra till detta - de myndigheter och standardiseringsorgan som utfärdar standarder och föreskrifter, ackrediteringsorganen som skall skapa förutsättningarna och harmonisera dessa internationellt och slutligen, givetvis utövarna som utför den egentliga certifieringen, provningen eller kontrollen.

Jag är övertygad om att förutsättningarna för en vidare utveckling av kvalitetsinfrastrukturen enligt det ackrediterade systemet är goda och nyttan är uppenbar. En utveckling i andra riktningen, med nedmontering av kraven på oberoende kontroller eller certifieringar vore ett långsiktigt steg i fel riktning.

Jörgen Backersgård
vd, DEKRA Industrial AB,
Ordförande i branschorganisationen SWETIC,
Swedish Association for Testing,
Inspection and Certification