Många större byggprojekt jobbar strukturerat och håller det de brukar kalla en ”certifierbar nivå”. Men det är få tillfällen där man väljer att gå hela vägen och verkligen certifiera själva projektet.Man

– För oss var det en självklarhet. Vi visste att vi skulle genomföra ett av de mest komplexa byggprojekten någonsin och med en projektledningsorganisation som kom från många olika håll. Vi ville då säkerställa att vi kunde garantera en kvalitativ kontinuitet under hela projektet, vilket certifieringssystemet bidrar mycket till, förklarar Kjell-Åke Averstad, projektledare för Citybanan på Trafikverket.

Budgeten för Citybanan sattes till 16,8 miljarder kronor i 2007 års penningvärde. Nu när arbetet snart är avslutat ser det ut som den budgeten till och med kommer underskridas lite. Och tidsplanen på 10 år har legat fast hela tiden och nu är man klar något före den tidsplanen.

I grunden för certifieringen av projektet ligger det ledningssystem som Trafikverket alltid jobbar efter. Därutöver valde man att komplettera med speciella delar som rörde just Citybanan och därefter sökte man certifiering utifrån kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter för själva projektet.

Tydlig kommunikation

För att få de certifierade processerna att fungera på bästa sätt tog Trafikverket tidigt fram en kommunikationsstrategi som byggde på en stor öppenhet och ärlighet, att aldrig lova mer än de kunde hålla.

– Certifieringen av projektet har också hjälpt mycket i kommunikationen med alla våra externa intressenter. Genom att visa att vi jobbar så systematiskt kunde de externa intressenterna känna en större trygghet, fortsätter Kjell-Åke.

Certifieringen innebar också en årlig extern genomgång av arbetet och resultaten, en genomgång som projektledningen välkomnat som kontinuerlig uppföljning av att de hållit sig till den höga ambitionsnivån och inom givna ramar.

Integrerad riskhanteringMan

En viktig del av projektet var en integrerad riskhantering, i linje med de strukturerade arbetssätt certifiering kräver. En mängd riskscenarion togs fram och sedan konsekvensbedömdes varje risk och man förberedde sig på olika handlingsätt för att förebygga och hantera uppkomna risker.

– Det händer alltid både mer och mindre allvarliga incidenter under ett komplext projekt som Citybanan, men tack vare både de certifierade arbetssätten och den integrerade riskhanteringen kunde vi effektivt möta varje uppkommen situation och hitta fungerande lösningar, förklarar Krister Widholm, delaktig i Citybanans projektgrupp på Trafikverket.

Framgångsrikt samarbete med Svenska Kyrkan

Ett praktiskt exempel på hur strukturerade certifierade arbetssätt bidragit till att minska potentiella konflikter är det samarbete projekt Citybanan haft med Svenska Kyrkan.

– Det visade sig att dragningen av Citybanan hamnade under fem av de största kyrkorna i Stockholm, och det fanns en stor oro för hur bland annat sprängningarna skulle påverka både själva kyrkorna, som har stora kulturvärden, och kyrkans verksamhet, förklarar Kjell-Åke Averstad.

De tog därför tidigt fram en plan för hur de skulle hantera projektet så det skulle bli minsta möjliga påverkan för kyrkorna, samtidigt som tidsplanen kunde hållas, och båda parter är mycket nöjda med resultatet. Svenska Kyrkan har nu tagit arbetssättet till sin handbok inför kommande projekt.

– Genom ett certifierat ledningssystem och genom att certifiera själva projektet kunde Citybanan bli en riktig framgångssaga, men till sagan hör även att vi lyckades locka mycket kvalificerade medarbetare som starkt bidragit till det lyckade resultatet, avslutar Kjell-Åke Averstad.