E-handel fortsätter öka sin tillväxt; omsättningsökningen under Q2 var hela 18 procent och den totala omsättningen under 2016 spås bli 58, 1 miljarder, att jämföra med 2015 års 50,1 miljarder.

Sverige ligger långt fram inom e-handel med goda logistikförutsättningar, och en allt större potentiell marknad öppnar nu upp för fler aktörer inom e-handel. Med allt fler aktörer inom e-handel ökar också behoven att skapa en gemensam och säker marknad. För att skapa trygghet för både konsument och e-handlare råder därför Johan Eriksson, utvecklingsansvarig, på branschorganisationen Svensk Digital Handel, alla e-handlare att certifiera sig.Johan

– De anmälningar som idag kommer in till Konsumentverket beror såväl på felaktigt agerande från företagens sida som på okunskap kring rättigheter och skyldigheter på konsumentsidan, berättar Johan Eriksson och fortsätter:

– Certifiering är dels till för att man som kund ska känna sig trygg att lämna känsliga uppgifter, veta att företaget kommer att leverera inom avtalad tid och att man kommer att få hjälp om något skulle gå fel.

Kvalitetsmärkning

Syftet med certifieringen är också att skapa enklare, tydligare och enhetligare riktlinjer för e-handelsföretag med goda intentioner att upprätthålla en bra e-tjänst och en god relation med sina kunder. En certifiering skapar dessutom en trygghet i de fall en tvist skulle uppstå; har man följt gällande krav på rutiner kan man säkerställa att det egna agerandet faktiskt är enligt lagar och regler.

– En certifierad e-handlare som bryter mot certifieringskraven kommer att bli kontaktad och uppmanad att åtgärda bristen, med risk att certifieringen återkallas om inga åtgärder vidtas.

Svenska företag konkurrerar numera inte enbart med varandra, utan verkar istället på en global marknad. En certifiering är en kvalitetsmärkning och därmed också en konkurrensfördel. 

– Vill man som svensk aktör certifiera sig enligt europeiska krav är det nödvändigt att först uppfylla de krav som gäller på den svenska marknaden. Certifieringen är lika mycket till för kunderna som för det egna företagets möjlighet till tillväxt och expansion, avslutar Johan Eriksson.