Med det menar vi att ingenjörer behöver representera hela samhället, både på utbildningarna och i olika roller i företagen. Vi driver utmärkelsen Female Leader Engineer kommer här fokusera på jämställdhetsaspekten av det hela.

I flera generationer har man ställt sig frågan, varför går det så långsamt att nå jämställdhet? I stiftelsens Allbright senaste rapport kan vi återigen läsa om att det kommer fortsätta ta tid, lång tid, om inget drastiskt händer. Fortsätter utvecklingen i samma takt som idag kommer vi behöva vänta ytterligare 22 år innan vi når jämställda ledningar i våra börsbolag.

 

Strukturer hindrar jämställdhet

 

Både män och kvinnor bidrar till att bibehålla strukturer som hindrar jämställdhet, och vi väljer att tro att vi ofta gör det omedvetet. Strukturerna som hindrar jämställdhet börjar tidigt: studier visar att redan som barn upplever vi att killar är viktigare än tjejer.

Det saknas kvinnliga förebilder.

När vi sedan under vår uppväxt ser oss omkring för att skapa förebilder kommer vi se att de flesta ledarpositioner innehas av just män. Bortsett från att det saknas kvinnliga förebilder visar mätningar också att kvinnor i genomsnitt lägger en timme mer per dag på obetalt arbete vilket motsvarar 7 arbetsveckor på en årsbasis. Kvinnor har därmed inte möjlighet att i samma utsträckning som män lägga lika mycket tid på sitt betalda arbete som också är det som ligger till grund för karriären.

På arbetsplatsen gör strukturerna sedan att både män och kvinnor bekräftar män i större utsträckning. Detta för att den rådande normen är att män är chefer och ledare och det gör att vi omedvetet markerar lojalitet mot normen för att själva orientera oss mot makten. Det gör också att kvinnor som uttalat inte erkänner diskriminering eller arbetar för jämställdhet lyckas bättre. Resultatet är att män fortsatt innehar maktpositioner i större utsträckning och att maktbalansen i näringslivet är obalanserad mellan män och kvinnor.

 

Skrattande kvinnor. Foto: Unsplash

Det råder fortfarande inte jämställdhet i vårt svenska näringsliv - låt oss gemensamt ändra det. Foto: Unsplash
 

Så hur ska vi då lyckas nå jämställdhet?

 

Vi tror att nyckeln till att nå jämställdhet är att inte bara jobba aktivt med frågan, utan att jobba konkret med frågan. Det krävs att vi börjar agera och presentera konkreta initiativ. Som med alla andra delar i ett företag där man vill nå resultat krävs mål och uppföljning samt att ämnet medvetandegörs.

Vi har valt att agera konkret genom att identifiera framtidens kvinnliga ingenjörer som vill bli ledare, säkerställa att de får ett brett kontaktnät inom näringslivet och lyfta fram dem som förebilder. Genom åren har vi samlat ett imponerande nätverk utav driva, kvinnliga ingenjörer som har en uttalad ledarambition, att hävda att det inte är jämställt för att det inte finns kvinnor med kompetens och som vill bli chefer tycker inte vi är ett argument som håller.

Ser man det från ett annat håll så verkar det som att man som kvinna kan bli vad som helst

Vi är båda utbildade ingenjörer från KTH och fick under hela vår studietid höra att man kan bli vad som helst när man har sin ingenjörsexamen. Det är sant ur en aspekt, ingenjörsutbildningen är väldigt bred och när man är klar finns mängder med branscher med ännu fler roller som alla vill hitta en ingenjör. Men ser man det från ett annat håll så verkar det som att man som kvinna kan bli vad som helst så länge man inte siktar på maktpositionerna.

Vi kan läsa om att det finns en brist på ingenjörer, vi kan läsa om att det fortfarande inte råder jämställdhet i vårt svenska näringsliv. Låt oss tillsammans ändra på det genom att ta tillvara på all potential och jobba konkret med att skapa en jämn maktbalans mellan kvinnor och män i näringslivet!