– När jag tänker på ledarskap hamnar mitt fokus på några centrala egenskaper. Det handlar om mod, reflektion, motivation, trygghet, ansvar, tålamod, hänsyn och kommunikation. Dessa egenskaper definierar för mig personligt ledarskap. Glädjande nog så kan alla dessa egenskaper tränas upp, säger Mia Törnblom.

Hon anser att ledare bör utgå från sig själva och bygga sitt ledarskap på sina individuella styrkor hellre än att härma någon annan. Det märks snabbt när man träffar personer som ”leker” ledare. Din förmåga att leda dig själv och andra måste bygga på insikten att du varken kan eller ska förändra någons personlighet, men att du däremot kan ändra på ett personligt beteende.

Med det personliga ledarskapet som grund

– Självledarskap innebär att vara grundad i sig själv och bottnar i självinsikt och stark självkänsla.  Att ha god självkännedom, att våga utgå från sig själv och ta beslut baserade på tro och tillit snarare än att använda rädsla som drivkraft. Först då kan chefer på ett framgångsrikt sätt arbeta med sina medarbetare. Först då klarar vi av att hantera relationer, guida, stötta andra och bli en effektiv problemlösare. Självledarskap är nyckeln och grunden till detta, säger Mia Törnblom.

Självledarskap är inte bara viktigt för chefer, det är en minst lika värdefull tillgång för medarbetare

Hon anser att om vi arbetar bort de hinder som kan stå i vägen för vår dagliga kommunikation och vårt samspel med andra så fungerar allt bättre. Det kan gälla rädslor för att göra fel, misstankar om att inte duga som man är eller andra orosmoment som stjäl energi från ditt uppdrag som ledare. Självledarskap är inte bara viktigt för chefer, det är en minst lika värdefull tillgång för medarbetare, individer som ingår i ett team. Om varje individ eller teammedlem lär sig att hantera sina reaktioner inför mer eller mindre svåra utmaningar så flyter det dagliga samarbetet mycket smidigare.

– Att vara ledare är ett yrke i sig. Genom att betrakta vårt ledarskap som ett yrke som kräver att vi kontinuerligt fortbildar och tränar oss i det, blir vi medvetna ledare som har klara visioner och utstrålar trygghet, väljer att ta ansvar för sin egen del i olika situationer, tycker om att se människor växa, utstrålar trygghet och präglas av klara visioner, säger Mia Törnblom.

Fascineras av ledarskapsutveckling

Hon upptäckte sin passion för teamutveckling när hon läste Marianne Fredrikssons bok ” De elva sammansvurna”, som handlar om hur dysfunktionell en grupp kan bli av ett bristande ledarskap. När jag hade läst ut boken kände jag att jag ville börja jobba mer med grupper. Ledarskap är fortfarande ett ämne som verkligen fascinerar mig, det är ett dynamiskt område som gör det möjligt för mig att ständigt utvecklas och lära mig nytt, säger hon.

Ledare bör utgå från sig själva och bygga sitt ledarskap på sina individuella styrkor hellre än att härma någon annan

Att sammansvetsa och motivera ett team är en daglig utmaning för många chefer. Mia Törnblom har identifierat sex faktorer som karakteriserar framgångsrika team. Den första faktorn är en tydlig målbild. För att en grupp ska kunna prestera bra tillsammans är det viktigt att målbilden är lätt att ta till sig, attraktiv och motiverande. För att bibehålla teamets engagemang behöver företaget tydligt signalera att de förväntas sig att teamet ska lyckas nå sina mål. Det stärker teamets självförtroende och resultat. Ytterligare en framgångsfaktor är en miljö där deltagarna känner sig trygga i att tänka fritt och komma med idéer.

– När ett team bildas skapas tryggheten enklast genom att deltagarna formulerar gemensamma spelregler. Det ger en tillhörlighetskänsla som i sin tur ökar ansvarstagandet. En framgångsfaktor är att kommunikationen i gruppen är öppen, ärlig och respektfull samt att det ges tid att bolla idéer i en miljö där dialog uppmuntras men debatt undviks. Teammedlemmarna behöver kunna lita på varandra och känna att det är tillåtet att tycka olika. Var beredd att investera lite extra tid i den fas då den nya gruppkonstellationen bildas och när teammedlemmarna lär känna varandra. Det lönar sig definitivt i längden, säger Mia Törnblom.

I effektiva team tar alla ansvar

Hon påminner om att effektiva team behöver olika typer av individer, i en grupp där alla alltid tycker lika händer inget nytt. Styrkan för alla team ligger i att tillvarata individernas olikheter och unika styrkor.

– I effektiva team tar alla ansvar och ser till att ge konstruktiv feedback till varandra. Det skapar ett inkluderande ledarskap där alla fyller en viktig roll. Teamet löser själva de problem och missförstånd som dyker upp. En ledares viktigaste uppgift i det här sammanhanget är att skapa möjligheter och uppmuntra till ett ökat ansvarstagande genom att stärka teammedlemmarnas självledarskap, säger Mia Törnblom.

Glöm inte att grunden till en god och effektiv kommunikation är att lyssna.

Att lägga tid och engagemang på kommunikation betraktar hon som en förutsättning för att lyckas som ledare. Kommunikation handlar om hur vi förmedlar det vi vill och behöver få sagt, men det handlar också om att lyssna. Glöm inte att grunden till en god och effektiv kommunikation är att lyssna. Att öva upp lyhördheten inför den du pratar med gör dig starkare som kommunikatör och därmed även som chef.

Kommunicera även när du inte har något nytt att förmedla

– Alltför ofta tror ledare att de bara kan kommunicera med medarbetarna om nyheter som redan har inträffat och saker som är klara, exempelvis när ett projekt avslutats eller att nytt affärsavtal är signerat. Många chefer underskattar vikten av att kommunicera med sina medarbetare även när arbetet pågår. Berätta exempelvis var ni befinner er tidsmässig, vilka problem som uppstått längs vägen och hur ni löste dem och vad ni lärt er av det. Att kommunicera även när man inte har några direkta nyheter att förmedla bidrar till medarbetarnas lojalitet och engagemang. Som ledare har du allt att vinna på att sänka garden ibland och våga berätta om saker som inte är särskilt fantastiska, säger Mia Törnblom.

Hon betonar att allt ledarskap grundar sig i vår person, det är en startpunkt som det inte går att fuska sig förbi.

När vi påbörjat vår personliga utveckling upptäcker vi också att vi blivit bättre ledare

– Det finns många ledarskapskurser och böcker kring det som kallas för management, som fokuserar på hur chefen ska vara och vad chefen ska säga för att få anställda dit han vill. För mig är det en självklarhet att chefen först måste lära sig att leda sig själv. En stabil självbild, alltså en medvetenhet om och en god balans mellan självkänsla och självförtroende, är förutsättningen för at kunna leda och samverka med andra på ett framgångsrikt sätt, säger Mia Törnblom.

Hon anser att det är nödvändigt att vi skapar en medvetenhet om att vi, som människor i en grupp, behöver våga se och förstå våra egna reaktioner, styrkor och svagheter för att kunna förstå, hantera och samverka med de människor vi har i vår närhet.

– Genom åren har jag fått så många bevis för att det är först när vi påbörjat vår personliga utveckling som vi också upptäcker att vi blivit bättre ledare. En ökad självkännedom innebär exempelvis att vi kan styra upp och effektivisera vårt arbete när vi exempelvis slipper onödiga konflikter, en massa ömma tår att parera och obefogat skitprat som tömmer oss och alla runtomkring på energi. Det är egentligen enkelt. Om vi arbetar bort de hinder som står i vägen för vår dagliga kommunikation och vårt samspel så fungerar allt bättre, säger Mia Törnblom.