Det finns så många intelligenta och innovativa människor överallt. Vi behöver nyttja världens totala potential och det gör vi inte idag. Men om det är så enkelt vad är det som hindrar oss?

Vi startade utmärkelsen Female Leader Engineer där vi varje år lyfter fram 20 kvinnor med potentialen att bli framtida ledare, från Sveriges fyra största tekniska högskolor. Utmärkelsen utgör en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas.

Synliggöra kvinnliga förebilder

Genom att synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap och skapa medvetenhet kring jämställdhetsfrågorna kan vi utmana strukturella förväntningar på kvinnor i karriären. En av de största utmaningarna för många företag är att hitta rätt kompetens. Därför är det avgörande att nyttja all kompetens som finns, och inte missa stora delar av befolkningen.

En av de största utmaningarna för många företag är att hitta rätt kompetens

Enligt headhuntingföretaget Talent Eye har varje människa en så kallad sweet spot. Det är den arbetsplats, sociala grupp eller miljö där just hens kombination av styrkor, erfarenheter och kunskaper kan nyttjas fullt. Det är där som hen kan uppnå bästa önskade resultat. Först då kan man frigöra den fulla potentialen i varje människa och uppnå innovativa revolutionerande lösningar.

Identisk beskrivning

Men idag har inte alla människor samma möjligheter att ta del av sin sweet spot. I ett case-baserat experiment från 2015, utförd av Tarje Gaustad och Ketil Raknes vid Markedshøyskolen i Norge, blir bilden om könsstereotypens påverkan tydlig. 100 studenter fick ta del av en historia om en karriärist. För hälften av studenterna gick karriäristen under namnet Hans Berg Jacobsen och för den andra hälften kallade man karriäristen för Hanna Berg Jacobsen.

Studien visade också att männen favoriserade Hans framför Hanna, trots att Hans och Hanna egentligen var en och samma person

En identisk beskrivning om en person där namn och därmed kön var enda skiljefaktorn. När man frågade studenterna om hur de såg på karriäristens ledarskap, ansåg 72 % av de som läste om Hans att han var en god ledare. Betydligt färre, enbart 54 % som läste om Hanna tyckte att hon var en god ledare.

Studien visade också att männen favoriserade Hans framför Hanna, trots att Hans och Hanna egentligen var en och samma person. Hela 80% av männen som läste om Hans ansåg honom vara en god ledare medan knappa 48% av männen ansåg samma om Hanna. På svenska börsnoterade bolag är 94% av VD:arna män (AllBright 2016) och det är VD:n som rekryterar personer till sin ledningsgrupp. Vilken möjlighet har egentligen kompetenta kvinnor att nå fram till sin sweet spot och bli vd, ledare, specialist eller tillhöra en viss grupp där hennes erfarenheter, kunskaper och potential kommer till sin rätt? Kvinnor och män bedöms inte lika trots samma erfarenhet och potential.

Medveten om konsekvenserna

Män ägnas även mer tid i diskussioner där beslut ska tas om rekrytering och blir därmed mer synliga i organisationen, vilket leder till att de lättare kan bedömas vid befordring. (Krafft, 2009). Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att vara medveten om konsekvenserna som denna informella struktur medför när män rekryteras på potential medan kvinnor rekryteras utifrån deras prestationer.

Vår vision är att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor

Kvinnorna hamnar efter redan från start och vi går alltså miste om hälften av den potential som kan lösa våra utmaningar - vilket sorgligt slöseri. Vår vision är att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Vi anser att det är viktigt för såväl företag som den enskilda individen. Female Leader Engineer är inte bara ett viktigt initiativ för jämställdheten utan också för vår samhällsutveckling och för svenska storbolags innovation och lönsamhet.

Ta tillvara på potentialen

Vi är övertygade om att de företag som lyckas ta tillvara på all potential och sätta samman diversifierade grupper är de företag som kommer att skapa nya infallsvinklar och vara innovativa. Det är de som kommer lyckas hantera den föränderliga värld vi lever. För oss innebär det en konkurrenskraft som bygger ett starkare samhälle som löser problemen med klimathot, fattigdom, en åldrande befolkning och politisk osäkerhet. Vad tror du?