Detta gäller på många områden exempelvis utbildade invandrare,  icke läskunniga nyanlända, handikappade och inte minst kvinnor.

Det svenska jämställdhetsarbetet har lett till att en stor av arbetsmarknaden idag accepterar både män och kvinnor på jämlika villkor för samma jobb. Vi riskerar att förlora dessa framsteg om vi inte kan diskutera de skillnader mellan män och kvinnor som i verkligheten fortfarande finns kvar.

Tystas av politikerKvinna

Under de närmaste tio åren kommer den svenska arbetsmarknaden att förändras dramatiskt. På grund av den snabba automationen kommer många gamla yrkesroller att försvinna, eller minska kraftigt, samtidigt som förhoppningsvis nya jobb tillkommer. Risken för hög arbetslöshet är stor. Många gamla fördomar kommer då att komma till ytan igen och vi måste möta dessa med dialog och med argument som passar den nya verkligheten.

När chefer som har tystats av politikerna, men inte tränats i modern jämställdhet, skall anställa i framtiden, riskerar vi att kvinnor blir utan jobb eller att de får mindre lön i högre utsträckning än män igen. Hur kan man träna en chef att hantera skillnader som man inte får tala om?

Mångfald på arbetsplatsen är ett omhuldat mål, som kan öka produktivitet, kreativitet och stabilitet. Men dessa fördelar kommer inte av sig självt, bara för att man blandar och ger vid rekryteringen. Man måste kunna diskutera öppet om styrkor och svagheter både hos enskilda individer och hos grupper får att få fram mångfaldens styrkor. Vi måste börja bryta förra generationens tabun, annars kommer arbetsmarknaden att gå tillbaka i gamla spår.

Det finns faktiska, statistiska skillnader idag mellan kvinnor och män. Orsaken till att skillnaderna finns, är i de flesta fall irrelevanta. Vi borde som chefer göra det bästa av det vi har idag, och inte vänta på att filosofer och politiker skall förändra världen.

EQMan

Emotionell intelligens, EQ, är ett bra exempel. Det är en av de få skillnaderna idag mellan män och kvinnor som inte är tabu att diskutera. Vi kan träna grupper att respektera och utnyttja de som har mer EQ, oftast kvinnor. Det leder till bättre planering och bättre beslut. Att försöka lära hela gruppen att bli bättre på EQ är oftast fruktlöst och leder inte sällan till att män får en övertro på sin nyvunna förmåga eller att de får dåligt självförtroende när de tror att de är mindre värda som medarbetare. I värsta fall tappar gruppen respekt för sina chefer som beordrat en “meningslös” utbildning.

PMS är annat exempel. Det är tabu att diskutera. Tänk er en framtid när en jobbsökande kvinna kan ställa krav: “Jag har PMS två dagar i månaden. Vad för program och flexibilitet skulle ni ha för mig?” Idag sopas denna fråga under mattan. Kvinnor med PMS får ingen hjälp eller förståelse på de flesta arbetsplatser.
Vård av sjuka barn är ett annat exempel. Det är fortfarande mycket fler kvinnor än män som gör denna viktiga uppgift. Men det är tabu att diskutera denna produktivitetsminskning och om den kan kompenseras. Vi är bara tillåtna att säga “att män borde ta sitt ansvar”. Fler arbetsgivare skulle kunna erbjuda den träning och utrustning som behövs för att arbeta effektivt hemifrån när de lite större barnen är sjuka. Barnen skulle vara de stora vinnarna och män skulle troligen våga vabba mer.

Det finns fler tabun i Sverige idag. Att sopa dessa under mattan idag, bäddar för elände imorgon. För att vi som samhälle framgångsrikt skall kunna gå in i nästa årtionde, måste vi lära oss att diskutera och hantera mångfald och skillnader. Som fransmännen säger: “Vive la Différence”

Karl Bohlin, vd HansaWorld &
Daniela Elmgren, HR-Chef HansaWorld