En förutsättning har varit medarbetarnas kompetens. Globalisering, digitalisering, krav på hållbar produktion och jakt på konkurrensfördelar driver ytterligare på industrins redan höga omställningstakt. Men kunskap åldras snabbt, utbildning räcker inte hela livet, och därför ställs det delvis helt andra krav på det livslånga lärandet än vad som gällt tidigare.

 

Vi får inte stanna upp

Genom mitt jobb på KK-stiftelsen påminns jag hela tiden om att en konkurrenskraftig industri kräver medarbetare med både rätt kunskap och hög kompetens. Relevant forskning måste därför snabbt komma näringslivet till del. Högutbildade måste få möjlighet att kombinera heltidsarbete med studier på toppnivå.

"En länk mellan spetsforskning, utbildning och företagens behov"

KK-stiftelsen, vars uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft, har därför utvecklat Expertkompetens­programmen. Programmen gör det möjligt för akademi och näringsliv att tillsammans skräddarsy flexibla, nätbaserade kurser på delfart för yrkesverksamma. Programmen blir en länk mellan spetsforskning, utbildning och företagens behov, vänder sig till den allt större gruppen högutbildade i näringslivet, och är på avancerad nivå för att kunna bli en ordentlig hävstång för företagens utveckling.

 

Utbildning

Det är viktigt att aldrig sluta utvecklas. Att vara öppen för nytt lärande öppnar i sin tur nya dörrar. Foto: Unsplash

 

Uppmuntra och bidra

I dagsläget finansierar vi kurser inom områden som AI och autonoma system (Örebro universitet); Produktionsteknik (Högskolan Väst); Hållbart träbyggande (Linnéuniversitetet); Gjutning (Jönköping University); och Programvaruteknik (Mälardalens högskola), utifrån lärosätenas ledande utbildnings- och forskningsmiljöer.

"Det måste vara en naturlig del"

Vi behöver se mer av liknande satsningar, där företag och universitet/högskolor krokar arm kring löpande fortbildning för högutbildade. Regering och Riksdag måste därför i högre grad uppmuntra och ge medel till denna för Sverige avgörande kompetensutveckling. Det måste vara en naturlig del av lärosätenas verksamhet, inte som punktinsatta arbetsmarknadsåtgärder och krishantering i efterhand.

Flexibel utbildning för yrkesverksamma skapar förutsättningar för en fortsatt förnyelse och stärker landets konkurrenskraft.