Det menar Mikael Dahlstedt, sourcingexpert på PA Consulting Group.

Tillsammans med Whitelane Research har PA Consulting Group genomfört en studie på 300 nordiska företag som outsourcat sin it-verksamhet. Resultatet visar att sex av tio av bolagen valt att outsourca it-verksamheten som ett led i att kapa kostnader.Mikael

Lika många har valt att ta stöd utifrån för att få tillgång till resurser och kompetenser som saknas internt. Den andelen är stigande jämfört med samma undersökning från tidigare år, och Mikael Dahlstedt menar att det är glädjande att fler företag ser sina leverantörer som en resurs att dra nytta av. Nästa steg är att anlita leverantörerna med det uttalade målet att få till innovationer. Och på detta område finns det utrymme för förbättringar, konstaterar Mikael Dahlstedt.

– Det är sällan vi ser att leverantörerna är med och hjälper företaget med innovation som riktar sig till slutkunderna och verksamheten. Företagen är dåliga på att fånga upp leverantörernas innovationskraft. Många leverantörer av it-outsourcingtjänster har kompetens och resurser för att vara innovativa partners till sina kunder. Det finns exempel på it-outsourcingföretag som knyter till sig högteknologiska start-ups och de flesta fokuserar på automation och robotisering av processer. De har dessutom god branschkompetens och kan bidra med innovation i kundnära produkter och tjänster.

Bygg långsiktigt förtroende

Vad krävs då för att få till ett lyckat samarbete som främjar innovation? Förtroende är avgörande. Här är tidsaspekten viktig. De båda organisationerna bör ha som mål att samarbeta långsiktigt och att bryta ner onödiga barriärer mellan bolagen. Vidare bör båda organisationerna bidra med seniora personer till innovationsarbetet, i annat fall finns det risk för att förslag på förbättringar inte får genomslag i organisationen.

I många fall får förslagen inget genomslag för att bolagen inte skapat rätt typ av organisation

– I många fall får förslagen inget genomslag för att bolagen inte skapat rätt typ av organisation som kan ta emot leverantörernas förslag. Att fokusera på ett litet antal genomförbara idéer är att föredra framför ett stort batteri av förslag och idéer. Därutöver krävs att resurser avsätts för att framgångsrikt driva innovation, framhåller Mikael Dahlstedt.

Innovation i kontrakten

Hur kontrakten skrivs är också av stor betydelse. Om bolagen enbart är intresserade av sänkta kostnader kommer det avspeglas i kontraktet och det blir då inget utrymme för innovation. Istället bör kontraktet premiera innovationsarbete och specificera nyckeltal som gör det möjligt att stämma av levererat värde.

– En annan viktig punkt är att fastställa de områden av verksamheten där innovation har bäst förutsättningar att lyckas och där innovation kan skapa en avgörande skillnad i form av konkurrensmässiga fördelar, säger Mikael Dahlstedt.

Kraven på it-kompetens kommer fortsätta att öka

Även om bolagen ännu inte drar nytta av leverantörernas innovationskraft i tillräcklig utsträckning, lyfter Mikael Dahlstedt fram flera goda exempel. En it-outsourcingleverantör tog fram ett verktyg som utifrån data från gruvutrustningen kunde förutsäga fel och underhållsbehov. En annan leverantör bidrog med ett system där smarta glasögon kunde användas för att kontrollera fordonet innan avfärd.

Kraven på it-kompetens kommer fortsätta att öka. En bidragande orsak är det så kallade Internet of things. Det innebär att fysiska produkter – allt från kaffekokare till gruvutrustning – kopplas upp mot internet.

– Istället för att varje bolag ska uppfinna hjulet på nytt finns det alla anledningar att anlita leverantörer med expertkunskap, säger Mikael Dahlstedt.