Listan kan göras lång över varför allt fler ser vikten av Supply Chain Design som en ständigt pågående och avgörande process. Inte ett tidsbestämt projekt.

Trots en allt snabbare utveckling på alla marknader och inom alla områden så är ett ständigt återkommande påstående att det aldrig kommer att gå så långsamt som idag. Och det krävs allt mer dynamiska system för allt mer volatila marknader. Där det tidigare främst handlade om produkten så är det idag mer en fråga om hela processen från produktion till slutleverans, serviceerbjudanden och upplevelsen. Inte minst inom e-handeln där själva produkterbjudandet och priset idag inte längre är det som ensamt avgör. Servicenivån blir här allt mer avgörande vilket ställer höga krav på rätt ledtider för rätt kundsegment. En kombination av produkt och kundkrav där även miljö och hållbarhet får allt större betydelse i kombination med vilken inverkan allt sammantaget har på värdet av och uppfattningen om verksamhetens varumärke.

Snabbare omställning

Medvetenheten och insikten om Supply Chain har också vuxit men här finns fortfarande väldigt mycket att göra för många företag. Frågan har kommit högre upp på agendan och bland dagens vinnare återfinns de som arbetat kontinuerligt under lång tid med Supply Chain. Inte minst handlar det om aktivt designade system anpassade till att analysera nuläge och behov för att snabbt kunna ställa om verksamhet, produkter till föränderliga marknader och kunder. System som dessutom kontinuerligt anpassas och utvecklas i takt med ny teknik inom området.

Supply Chain har fått en bredare och mer omfattande betydelse.

Linda Borgenstam har arbetat med Supply Chain Design sedan 2004 och de senaste sex åren på DB Schenker Consulting. Hon poängterar hur Supply Chain har fått en bredare och mer omfattande betydelse. Där det tidigare hade en mer specifik roll, ofta begränsad till olika transportlösningar, utnyttjar företagen det nu till att forma verksamhet som blir mer sammanhängande, effektivare, lättare att styra och faktiskt enklare att förstå.

- Supply Chain Design handlar mycket om visualiseringar och att klargöra hur ”kartan” faktiskt ser ut och hur den bör se ut i framtiden. Hur allt hänger samman och leder till samverkan i hela kedjan. Exempelvis i kommunikationen mellan produktion och försäljning, som för många upplevs som en utmaning, säger Linda.

En ledningsfråga

Linda trycker också på det faktum att det blir allt mer betydelsefullt för konkurrenskraften, att snabbt och flexibelt kunna ställa om hela eller delar av verksamheten när omvärlden ställer krav på det. Ett faktum som innebär att Supply Chain Design nu får större gehör från företagsledningar och styrelser i takt med att marknader faktiskt förändras och konkurrensen hårdnar.

Idag finns frågan om Supply Chain som en naturlig del i ledningsgruppens arbete och ofta även på styrelsenivå.

- Det blir allt lättare att komma in på rätt nivå i företag i arbetet som rådgivare och konsult. Idag finns frågan om Supply Chain som en naturlig del i ledningsgruppens arbete och ofta även på styrelsenivå, säger Linda.

I många verksamheter talar man idag också om Supply Chain Design som ett arbetssätt snarare än som ett specifikt verktyg. Genom att lägga in mätetal och flexibilitet i systemet så blir det en viktig del i förändrings- och utvecklingsarbete. Ett mer strategiskt verktyg och inte fokuserat enbart till det operativa.

Helt klart är att Supply Chain som övergripande område får allt större betydelse och där designen av systemet blir en avgörande faktor. Fortfarande står många verksamheter bara i startgroparna och nu gäller att komma iväg snabbt för att inte förlora loppet. Särskilt med tanke på hur extremt hög förändringstakten är och det bara kommer gå ännu fortare.