I dagens intensiva digitalisering är möjligheterna större än någonsin. Men utmaningarna är också stora i synnerhet i att bryta gamla mönster och kulturer som lever kvar i de flesta verksamheter. En supply chain är ett stort och komplext system med många aktörer som ska styras i ett gemensamt flöde.

Det som är självklart för en logistiker eller en supply chain-ansvarig är dessvärre ofta onaturligt för andra ledande personer i företaget.

I teorin pratar man om att en förutsättning för att SCM ska komma till stånd är en medvetenhet och acceptans i organisationen för tvärfunktionella flöden (Supply Chain Orientation), vilket saknas i många organisationer. Man säger att det är viktigt, men jobbar funktionellt som man alltid har gjort vilket befäster den funktionsorientering som är flödesorienteringens värsta fiende. Det som är självklart för en logistiker eller en supply chain-ansvarig är dessvärre ofta onaturligt för andra ledande personer i företaget. Så länge VD bryter sönder flödena i funktioner enligt traditionella organisationsmodeller och så länge som CFO följer upp det ekonomiska resultatet funktion för funktion i de traditionella budgetsystemen, så kommer det att finnas en naturlig konflikt mellan den önskade flödesorienteringen och den funktionsoptimering som man i praktiken styr mot.

Gynnsam för SCM

Samtidigt är utvecklingen med högre grad av digitalisering gynnsam för SCM. Varuflöden är tacksamma att rationalisera med hjälp av digitalisering eftersom potentialerna är stora och enkla att kalkylera. Administration och manuella rutiner kan automatiseras och varuflöden ”informatiseras” vilket leder till lägre personalkostnader och besparingar för företagen. Faktum är att drivkraften för digitalisering i industrin (t.ex. Industri 4.0, Internet of Things och Big Data) är samma som drivkraften för SCM, d.v.s. att öka produktiviteten genom att dela information mellan olika enheter och att koordinera interna och externa resurser. Då kan man optimera försörjningskedjor utan organisatoriska begränsningar och utföra avancerade simuleringar i realtid för bättre beslutsstöd. Organisationerna kan slimmas och verksamheter blir mer kostnadseffektiva.

Ökad grad av digitalisering

Med en ökad grad av digitalisering ökar också tillgängligheten av information och verksamheten blir enklare att mäta och följa upp. Här är det viktigt att SCM-ansvariga är vakna och tar tillfället i akt att tillsammans med VD och CFO se till att de övergripande nyckeltalen styr mot den utveckling som önskas, vilket i det här sammanhanget är en ökad flexibilitet och kortare ledtider i syfte att öka kundvärdet. Att mäta den totala prestationen mot kunder (”Perfect Order”), totala kostnader och total genomloppstid för försörjningskedjan som helhet med målet att minska alla ingående ledtider är i sammanhanget viktigare än att mäta funktionskostnader var för sig.  Det bygger på logiken att kortare ledtider i en supply chain över tiden kommer att leda till såväl högre kundservice som lägre kostnader och därmed högre konkurrenskraft.

Även om potentialen med digitalisering av försörjningskedjor är stor, så är inte den största utmaningen digitalisering i sig

Även om potentialen med digitalisering av försörjningskedjor är stor, så är inte den största utmaningen digitalisering i sig, utan de organisationsförändringar inom och mellan företag i försörjningskedjor som behövs för att få ut full effekt av digitaliseringen. Samarbete i försörjningskedjan är en förutsättning för att effekterna ska uppstå och för att realisera effekterna maximalt krävs det därför både förändringskompetens och en dynamisk organisation, vilket sammanfaller med vad som krävs i implementering av SCM.

Inget är gratis och det förändringsarbete som behöver göras är ofta omfattande i många organisationer. Men för de som är beredda att sig an utmaningarna så är Supply Chain Management nyckeln till ökad konkurrenskraft både idag och i framtiden, oavsett om man arbetar inom industri, handel eller offentlig sektor. Ju effektivare en organisation är i sin SCM, desto bättre kan man tillgodogöra sig framtidens digitalisering.