En modern och funktionell ventilationsanläggning kan bidra till ökad trivsel, minskad sjukfrånvaro och stärker medarbetarnas fokusförmåga. Certifierad installations- och underhållspersonal är en nyckelfaktor för en långsiktigt lönsam ventilationsinvestering.

Glädjande nog har såväl fastighetsägares som hyresgästers förståelse för vikten av ett sunt inomhusklimat

– Glädjande nog har såväl fastighetsägares som hyresgästers förståelse för vikten av ett sunt inomhusklimat stärkts på senare år. Ett sunt inomhusklimat på en arbetsplats består huvudsakligen av tre komponenter; rätt temperatur, att eventuella luftföroreningar späds ut till en acceptabel nivå samt att man undviker höga lufthastigheter som kan uppfattas som drag. Ytterligare en avgörande faktor är att det högpresterande ventilationssystemet kombineras med god akustik i lokalerna, frihet från störande buller och en ljudmiljö som underlättar talkommunikation och ostörd tankeverksamhet säger Johnny Andersson, teknisk direktör på Ramböll Sverige.

Minskar energianvändningen

Få fastighetsinvesteringar lönar sig lika snabbt som en ändamålsenlig ventilations- och klimatutrust- ning. Fastighetsägare som exem- pelvis installerar ett energieffektivt FTX-system minskar fastighetens energianvändning samtidigt som det förbättrade inomhusklimatet höjer fastighetens värde och att- raktivitet och kan ge ökade hyres- intäkter. Anlita i första hand tredje- partscertifierade installatörer och underhållspersonal

Att investera i rätt ventilationsut rustning är bara halva jobbet

– Att investera i rätt ventilationsut rustning är bara halva jobbet. Det är minst lika viktigt att man med planerat och fackmässigt underhåll ser till att den goda funktionen

Hos utrustningen hålls vid liv även under kommande år. Med några års intervall kommer man också att få funktionen externt bedömd vid den obligatoriska ventilationskontrollen. Ta hand om de förbättringsförslag som kan ha kommit fram vid OVK-besiktningen. säger Johnny Andersson

Certifierad kompetens

När man anlitar tekniker som är personcertifierade inom sina specialområden, exempelvis ventilationsinstallatörer och kyltekniker, så vet man att deras yrkeserfarenhet och fackkunskaper har bedömts och godkänts enligt krav som tagits fram i samarbete med respektive bransch.

Johnny Andersson uppmanar därför fastighetsägare att i första hand välja installatörer och underhållspersonal som är tredjepartscertifierade, vilket innebär att deras kompetens har certifierats av en oberoende och objektiv tredje part.