Sedan ett par år finns nu även i Sverige möjligheten att ersätta traditionellt ägande av okvalificerade aktier i onoterade bolag med ägande via en kapitalförsäkring. Ett sådant ägande kan jämföras med ett Investeringssparkonto då beskattningen blir i form av en årlig avkastningsskatt på cirka 0,4 procent istället för en kapitalvinstskatt på 30 procent.

– Den typen av ägande kan vara speciellt fördelaktig vid en börsintroduktion då ju värdet på aktien ofta tenderar att stiga raskt i samband med introduktionen, berättar Jesper Strandberg, VD för Kaptena AB.

Han har jobbat länge i branschen och ser att både aktieägare och bolagen själva har mycket att vinna på att i god tid inför en börsintroduktion fundera igenom möjligheterna med den nya ägarformen.

Det ligger i bolagens intresse att informera sina aktieägare om möjligheterna.

– För aktieägarna blir ju den främsta vinsten en lägre beskattning på eventuella vinster, och för små bolag underlättas kapitalanskaffningen då potentiella investerare vid exempelvis en nyemission får sänkt avkastningsskatt på investeringen, vilket i sin tur ökar antalet intresserade investerare. Så det ligger i bolagens intresse att informera sina aktieägare om möjligheterna med den nya ägarformen.

 

Gäller för både aktiva och passiva aktieägare

 

Den nya ägarformen gäller för både aktiva och passiva aktieägare, dock måste aktierna vara okvalificerade och därför gäller inte försäkringsägandet för aktiva delägare som omfattas av 3:12 -reglerna.

För att överföra sina aktier från ett traditionellt ägande till ägande genom en kapitalförsäkring så är processen den att man säljer sina aktier till kapitalförsäkringen och deklarerar försäljningen som en vanlig aktieförsäljning och betalar kapitalvinstskatt på en eventuell vinst. När väl aktierna ligger i kapitalförsäkringen så sker den framtida beskattningen i form av avkastningsskatt.