Rapporten tog upp grundläggande ämnen som hur man egentligen kan mäta värdet av IT-investeringar och hur man på ett begripligt sätt kan tydliggöra vad IT bidrar med verksamheten. Områden belystes ingående, och som än idag är lika aktuella, t.ex. investeringsstrategier, hur man identifierar IT-nytta och hur uppföljning, styrning och ledning (governance) med mera.

Anledningen var en rapport som skrevs i Harvard Review där Nicholas Carr ifrågasatte nyttan med IT. Den allra största delen hade att göra med hur man överhuvudtaget ska avgöra nyttan med IT tätt följd av frågor som IT-säkerhet och bristen på IT-kompetens på styrelsenivå.

"The holy grail"

Jag vill påstå att IT spelar en allt större betydelse i snart sagt alla verksamheter, men det blir också tydligare att vikten av att välja rätt väg för olika satsningar blir viktigare. Det är inte längre bara en förvaltande verksamhet (även om ”IT-arvet” fortfarande tar en stor del av resurserna) utan en i högsta grad central verksamhet för att säkerställa marknadsposition eller vara en viktig konkurrensfördel.

Citat

De trender man talar om idag är ”digitalisering”, men också om förenkling av befintlig IT-verksamhet, förenkling av processer etc och en tredje faktor, som är lika viktig; governance. Hur har man egentligen tänkt att styra och leda sin IT? Detta innefattar styrning av resurser, hantering och en balansering av efterfrågan (från verksamheten) och utbudet (från leverantören) av IT. Är man säker på att leveransmodellerna är de rätta? Har man en genomtänkt strategi för hur man ska knyta satsningar till maximal IT-nytta?

Jag vill påstå att dessa områden alltjämt är utmanande och jakten på ”the holy grail” pågår fortfarande!

Nedslående resultat

Vad har egentligen hänt sedan rapporten skrevs? Vi har upplevt att molnet har tagit plats och många IT-kartor har ritats om. Integration och styrning av verksamhetsprocesser har blivit viktigare. En mängd verksamheter som tidigare nyttjat offshoring i stor skala har tagit tillbaka centrala verksamheten som t.ex. helpdesk/servicedeskar, eftersom dessa varit av central betydelse för verksamheter då den kostnadsbesparing och effektivitetsvinst som man förväntat uteblivit.

Företag följer en biologisk utvecklingskurva

Den tekniska utvecklingen eller IT-utvecklingen i företag följer en biologisk utvecklingskurva där man successivt försöker dra nytta av de landvinningar man tidigare gjort snarare är gigantiska steg i form av det man talade om för en sisådär 20 år sedan; ”business process re-engineering”. Ingen verksamhet klarar gigantiska hopp av något slag utan mycket stora resurser!

Tidigare i år kom fackförbundet Unionen i samarbete med forskare på KTH med en rapport där man ställt frågor kring införande av IT. Resultatet var nedslående! Användbarhetsaspekten beaktas nästan inte alls vid införande av nytt IT, att handla rätt saker verkar inte heller idag bli resultatet av ansträngningarna och att involvera och engagera verksamheten inför IT-beslut verkar inte vara aktuellt alls.

Förståelse för egna behov

Listan kan göras lång, men min poäng är att IT-sourcing är viktigare än någonsin och att göra rätt kommer att skilja agnarna från vetet i detta avseende. Det handlar inte om en ”följa-John-lek”, där  man gör precis det andra gör, utan snarare om att beväpna sin egen verksamhet med kunskaper och färdigheter om hur man skapar rätt IT i förhållande till verksamhetens egen situation.

Min poäng är att IT-sourcing är viktigare än någonsin

Detta innebär krav på en mångfacetterad palett av kunskaper, know-how, verktyg och metoder där förståelse för den egna verksamhetens behov ligger precis i centrum. Alla verksamheter jag besöker och som har en ”IT-avdelning” som befinner sig i en egen byggnad, helt separerad från övrig verksamhet, är en indikator på motsatsen!