Klart är att det behövs ett utvecklat synsätt på hur rätt personer kommer in i framtidens styrelser.

Den digitala kompetensen ett stort svart hål i många styrelser

Den tid då styrelseposter var en bonus för lång och trogen tjänst eller att det viktiga var att tillhöra ”rätt” nätverk är snart förbi. Idag handlar det i högre utsträckning om att få in rätt kompetens för att svara upp mot företagets mål och strategier. Det kommer också bli allt vanligare att styrelsemedlemmar byts ut efter kortare perioder. Inte för att de gör ett dåligt arbete utan för att annan kompetens behövs under en viss fas i utvecklingen. Inte minst är den digitala kompetensen ett stort svart hål i många styrelser och där personer med digital kompetens kommer att krävas för framtiden.

Utvärdera styrelsen kontinuerligt

En fråga företagen bör ställa sig är om styrelsen kan göra ett bra jobb och få ner sina visioner och strategier i organisationen om de inte förstår målgruppens behov och beteende idag? Förståelse som snabbt ska kunna omsättas i konkreta lösningar och åtgärder. Då räcker det inte med gammal affärskunskap eller enbart lång erfarenhet. Styrelsen måste vara nära och förstå verksamheten för att kunna tillföra värde till ledningen.

Styrelsen måste vara nära och förstå verksamheten för att kunna tillföra värde till ledningen

Förändringar i styrelsen sågs tidigare som ett orosmoln och en signal till börsnedgång. Att kontinuerligt se över och utvärdera styrelsen är idag i stället ett positivt tecken på aktivt och modernt ledarskap. Det nya arbetssättet ställer dock nya krav på valberedningen och deras arbete. Där man tidigare sökte djup branschkunskap och lång erfarenhet måste man idag även titta mer på specifik kompetens och vilken särskild kunskap som krävs här och nu.

Med en mer heterogen sammansättning av styrelsen blir naturligtvis frågor om förmåga att samarbeta ännu viktigare. Ny kompetens, större mångfald och mer diversifierade bakgrunder gör det mer utmanande att skapa en styrelsegrupp som fungerar bra tillsammans.

Nya utmaningar kräver nya metoder

Allt oftare tar valberedningar extern hjälp, både med att kartlägga hur styrelsen bör formas och med att hitta rätt kompetens och personlighet till styrelsen. Att investera i styrelseutveckling och tillsättningen av styrelsepersoner med den kompetens styrelsen behöver har blivit ett allt vanligare krav från ägarna.

Susanna Liljestam Heigard och Kristina Bågstam Blom startade för sex år sedan företaget Head Agent. Då med primärt fokus på chefer och nyckelpositioner inom marknad, försäljning och affärsutveckling.

Mest efterfrågat idag är att finna personer som kan driva den digitala utvecklingen

Idag handlar uppdragen även om att hjälpa företag att utveckla styrelsen och finna personer som kan bidra till ett aktivare styrelsearbete och utveckling av verksamheten.

– Det blir vanligare att företag, valberedningar och ägare kommer till oss och ber om hjälp att utveckla styrelsen och styrelsearbetet. Mest efterfrågat idag är att finna personer som kan driva den digitala utvecklingen, personer som normalt inte finns i deras nätverk, säger Susanna.

De beskriver också hur företagens valberedningar söker nya vägar för att hitta rätt kompetenser till styrelserna. Där det tidigare var valberedningens egna nätverk som utgjorde basen för rekryteringarna så är det idag mer diversifierade styrelser som formas.

Det handlar om större mångfald, kortare mandat, givetvis specifika kompetenser men också att finna personer som utmanar och driver varandra. Personer som ser verksamheten från olika synvinklar och kan bidra till att utvecklingen går i rätt riktning.

Snabba förändringar

– Vi blir ett komplement och bollplank till valberedningen, men går också in i företagen för att få vår egen syn på vilka olika personer som behövs. Resultatet blir att vi ibland ser och löser behov varken företag eller valberedning sett, säger Kristina.

En fingervisning om vart vi är på väg kommer från hur start-ups

Frågan om hur styrelse och ledning formas blir allt viktigare i konkurrensen. Vilka personer som är med och driver utvecklingen och hur de gör det. En fingervisning om vart vi är på väg kommer från hur start-ups inom ny teknologi formar och arbetar med sina styrelser.

Kreativitet, mångfald, snabba förändringar och nya tankebanor kombineras med erfarenhet och djup kunskap från den mer traditionella företagsvärlden. En mix som bygger utveckling och framgång.