Med ett öppet företagsklimat, utvecklad infrastruktur och välutbildad arbetskraft är Sverige en attraktiv plats för såväl nationella som internationella företagsetableringar. En generell framgångsfaktor vid en etablering är att det sker i en region som är attraktiv att bo och arbeta i, men som också satsar aktivt på infrastrukturell utbyggnad, inkluderat fiber- och elkraft.

Placering och transportnät

– Gemensamt för lyckade etableringar är dock att de utgår från företagens behov. Att kartlägga och utvärdera det egna företagets kundspridning, servicenivå och framtida marknadsbehov är därför A och O, säger David Hofmann, vd på Eskilstuna Logistik.

För särskilt logistikintensiva verksamheter kan så kallade geografiska knutpunkter vara en framgångsfaktor. Knutpunkter är geografiska lägen där de fyra transportslagen sjö, flyg, tåg och lastbil vävs samman och gör det möjligt att välja bästa transportlösning utifrån skiftande behov. Ett nät av järnvägar, vägar, hamnar och flyg i nära anslutning till lager och verksamheter ger en möjlighet till flexibla transportlösningar; inte minst ger det förutsättningar för en miljöeffektiv verksamhet med hållbara transporter.

Knutpunkter erbjuder företag möjlighet att effektivisera hela sin verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftiga.

– Knutpunkter erbjuder företag möjlighet att effektivisera hela sin verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftiga. Ett geografiskt fördelaktigt läge med korta leveranstider till kund samt expansionsmöjligheter är avgörande. Frågan man bör ställa sig är vilken lösning man nu och på sikt efterfrågar, vill man hålla sig i Sverige eller Norden, eller kanske till och med världen?

Referenstagning

Ett geografiskt fördelaktigt läge hänger inte sällan samman med goda regionala villkor för företagande och en attraktiv plats att bo, utbilda sig samt verka i – men även att resa till. Resultatet blir även knutpunkter för arbetskraft och näringsliv.

Ytterligare en framgångsfaktor är själva etableringsprocessen. En region med ett strategiskt förhållningssätt och inarbetade arbetsformer för företagsetableringar, underlättar för samtliga parter.

– Undersök vilket stöd som erbjuds inför och under en etablering, och ta om möjligt referenser från andra företagsetableringar i området. För att få snabb progress under etableringsprocessen gäller en realistisk planering, heltäckande bild över ingående parter samt ett tydligt ägarskap, avslutar David Hofmann.