– Idag, 2018, vill jag snarare påstå att vi är mitt uppe i ett paradigmskifte. Inom en inte alltför lång framtid är gamification snarare normen för hur organisationer skapar motivation både internt och externt. 

 

Spellogiken i verksamheten

Det säger Stefan Thorberg, vd på The Inspiration Company. Han betonar att gamification används inom en rad olika områden, som i skolan där målet bland annat är förbättrade skolresultat, eller inom B2C-segementet, där många av oss idag är vana vid träningsappar som mäter våra aktiviteter och ger omedelbar feedback på vår progress. För att ta två exempel. När det kommer till gamification inom B2B använder Stefan begreppet Gamification in Business, där man använder spellogik för att utveckla verksamheten, inte minst genom ökat medarbetarengagemang och lojalare kunder.  

Att Gamification in Business växer så starkt beror främst på två starka drivkrafter, berättar Stefan Thorberg. 

– Motivation har blivit allt viktigare för företag eftersom studie efter studie, men också företagen själva, berättar att det finns en obestridlig koppling mellan motiverade medarbetare och ett företags tillväxt och lönsamhet.

 

Bara 16 procent är engagerade i sitt arbete

Företag med engagerade medarbetare är mera produktiva, mera lönsamma, får nöjdare kunder, har färre olyckor, samt lägre sjukfrånvaro; en slutsats som bland annat Gallup presenterat. Men det var också Gallup, i sällskap av andra, som för några år sedan redogjorde för ett annat resultat som fick många ledningar att sätta i halsen: bara 16 procent av medarbetarna i Norden kände sig engagerade på jobbet. En siffra som gör oss till bland de sämst placerade regionerna i världen.

– Alla förstår värdet av motiverade medarbetare och lojala kunder men hur man sätter det i system är inte lika enkelt, berättar Stefan Thorberg. En avgörande del i ”gamification-världen” är feedback direkt på ditt engagemang och din prestation. Dessutom får du belöning och erkänsla direkt istället för långt senare i efterhand. Detsamma gäller i det moderna motivationsprogrammet. Här låter man dessutom ”deltagaren” själv välja vilken belöning man blir attraherad av. Det är först då man får effekt!

 

Kvinna håller i skylt. Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

 

Löpande feedback

En engagerad ledning, en tydlig vision, konkreta mål och ett väl fungerande feedbacksystem ger ett ökat resultat med 40-400 procent. Bara feedbacksystemet kan leda till 100 procent ökade resultat, men då räcker det inte med feedback en gång i halvåret. Spelvärlden är erkänt duktig på att ständigt ge feedback vilket också är en viktig komponent inom gamification. 

– Fundamentet i Gamification in Business består av en attraktiv design på lojalitets- eller motivationsprogrammet och framförallt mätbarhet ur tre perspektiv. Dels har vi det resultatorienterade, det vill säga kopplat till omsättning, resultat och andra monetära nyckeltal. Sedan har vi kunskap, hur vi får kunder och medarbetare att förstå vad vi står för eller kunskap om vilka viktiga KPI:er som är i fokus, säger Stefan Thorberg.

 

Prioriterar medelprestationer

Det tredje perspektivet är kanske det som bör ha störst fokus, nämligen aktiviteter; i vilken mån påverkar vi vissa beteenden i en bestämd riktning? Kopplat till löpande feedback samt belöning och erkänsla som inte nödvändigtvis är monetär är anledningen till varför Gamification in Business ger så goda resultat. Men det är inget one-fits-all-lösning. Hur det egna systemet byggs upp beror på organisationens mål och visioner samt strategin att nå dit.

– Ytterligare en viktig aspekt är att inte bygga upp ett system som koncentrerar sig på låg- eller högpresterande. Traditionellt sett har stjärnorna alltid hamnat i fokus medan de som presterat ”lagom” förblivit anonyma. Samtidigt är de den största gruppen; nära 60-80 procent av ett företags medarbetare presterar ”lagom”. Störst vinst fås därför om engagemanget höjs hos dem, säger Stefan Thorberg.  

 

Spela spel på jobb. Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

 

Öppna upp för engagemang och kreativitet

Att Gamification in Business går mot en norm betyder inte att de flesta företag i Sverige använder sig av detta. Vi ligger långt framme både vad gäller att producera och konsumera spel, dataspel som traditionella brädspel. Bland de svenska företagen är det dock bara mellan10-20 procent som anammat Gamification in Business i den egna verksamheten. 

– Att använda gamification i ett företags externa och interna aktiviteter är en framgångsfaktor med stor potential. Genom gamification kan det abstrakta konceptet ”hög prestation” översättas till konkreta nyckelaktiviteter som motiverar till ökat engagemang. Man tar helt enkelt vara på människors kreativitet, vilja att utvecklas och lära sig men också bidra och känna sig delaktiga samt ha kul!