– Vår expertis är att bidra till kostnadseffektiva lösningar men också att underlätta det dagliga arbetet och öka trivseln hos våra kunder. För detta krävs långsiktighet, förtroende, informationsutbyte och en gemensam problemställning. Man måste sitta i samma båt och ro åt samma håll, säger Azita Shariati, vd på Sodexo i Sverige.

Det viktigaste är att klargöra varför man ska outsourca

Det viktigaste är att klargöra varför man ska outsourca, vilken förändring man vill uppnå och hur den ska mätas. För att en servicepartner ska kunna bidra på ett bra sätt måste det finnas en förståelse för kundens verksamhet. När samarbetet fungerar bra kan man hitta synergier mellan tjänster och utveckla dem istället för att fastna i gamla synsätt och metoder. Det finns en utvecklingspotential och möjlighet att inkludera fler värden än rena golv och fungerande ventilation.

Tydliga trender

–Vi ser att mångfalds- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Med stöd i vår egen hållbarhetsplan bidrar vi till att kunder uppnår och utvecklar sina mål, säger Azita Shariati som i våras utsågs till Näringslivets mäktigaste kvinna av Veckans affärer. Hon fick priset för sin inkluderande ledarstil som radikalt förbättrat bolagets arbete kring jämställdhet och mångfald.

Arbetsmiljön behöver underlätta samspelet mellan människor, främja hälsa och möjliggöra personlig utveckling

Sodexo ser en tydlig trend där allt fler ledare inser att mänskligt mervärde höjer konkurrenskraften och attraherar medarbetare. Under 2013 ingick företaget ett partnerskap med OECD för att tillsammans öka kunskapen om livskvalitet som en påverkande faktor i samhällsutvecklingen. I en studie med åsikter från 780 beslutsfattare bland företag, universitet och sjukhus i USA, Brasilien, Storbritannien, Frankrike, Kina och Indien svarade 96 procent av ledarna att livskvalitet i deras organisation är en viktig strategisk fråga som inverkar på verksamhetens resultat. Studien är sammanställd av Sodexo Institute for Quality of Life.

– Livskvalitet handlar om mer än säkra miljöer och rätt arbetsredskap. Arbetsmiljön behöver underlätta samspelet mellan människor, främja hälsa och möjliggöra personlig utveckling. För många organisationer kommer deras konkurrensfördel att handla om deras förmåga att generera ett större mänskligt mervärde. Vårt mål är att vara en viktig bit i pusslet och att bidra till kundens framgångar.