Det är en utmärkt början på näringslivets samlade ambition att driva och utveckla en sant hållbar ekonomi. Men vägen framåt är att utveckla affärsmodeller, produkter och tjänster som bygger på hållbarhet från början. Det kräver en helhetssyn över faktisk inverkan över hela värdekedjan.

80 procent av Sveriges miljöpåverkan ligger utanför landets gränser, de flesta av våra konsumerade varor tillverkas helt eller i delar någon annanstans. Affärssystemen behöver då vara designade så, att företagsledare aktivt kan ställa om företagen till att bli hållbara verksamheter. De viktigaste stegen på vägen:

 

1. Bredda informationsintaget

Alla medelstora till stora företag redovisar sedan 2016 hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Vi tror att lagar och regler kommer skärpas ytterligare, på internationell och nationell nivå. I takt med att externa faktorer, tex resurstillgångar, klimatförändringar, men också globala handelsbestämmelser inverkar på företag i större utsträckning än tidigare, behövs också bättre koll över affärsrisker.

"Konsumenter söker idag mer information om företagens hållbarhetsarbete"

Att det kommer förändringar vittnar diskussionen runt regelverket TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) om. Även konsumenter söker idag långt mer information om företagens hållbarhetsarbete inför sina val. Men hur översätter man som företag tex FN:s hållbarhetsmål till konkreta affärsåtgärder? Svaret är att mer data från företagets olika verksamhetsområden men också andra källor behöver tas in och utvärderas kontinuerligt. Affärssystemen behöver kunna hantera långt mer data, men också tillhandahålla smarta analyser.

 

2. Ta ansvar för hela värdekedjan

Om vi vill lösa de underliggande orsakerna till överdriven resursutvinning, förbrukning och slöseri på sikt, blir vi tvungna att förändra hur vi producerar och konsumerar. Det går mycket längre än att som företag köpa in på ett ansvarsfullt sätt och minska energiförbrukningen. Men för att driva hållbarhet med absoluta mått mätt, behövs insyn i hela värdekedjan.

"Från resurs till återvinning och tillbaka."

Från resurs till återvinning och tillbaka. I framtiden är det också troligt att företag kommer behöva koppla sina prestationer till ekonomiska, miljömässiga och sociala tröskelvärden i den reala världen. Alltså: hur mycket guld av världens samlade guldresurs har jag förbrukat till vilken kostnad för min high-tech produkt, tex? Affärssystemen bör därför kunna greppa hela värdekedjan.

 

3. Skapa nya ideer och hållbara affärsmodeller

Företag har en unik möjlighet att påverka och utveckla hållbarhet på grund av räckvidden i sina relationer till leverantörer, kunder, anställda och andra samhällsaktörer. Men också för att de hela tiden skapar nya affärsideer och tom marknader genom innovation. De allra flesta framgångsrika företagen idag bygger sin affärsmodell på ett smart nyttjande av data genom ny teknik, som uppkopplade saker, molntjänster, artificiell intelligens och blockkedjor.

"Ge konsumenter möjlighet att handla livsmedel till ett schysst pris"

Genom att ta tillvara information från både fysiska miljöer och digitala källor och omvandla dem till en ny tjänst, får man möjlighet att inte bara göra bestående produkter hållbarare, utan även skapa nytta som bygger på hållbarhet från början. Exempel är användning av blockkedjan inom fiskerinäringen för att säkra hållbar livsmedelsproduktion och leverans, eller ge konsumenter möjlighet att upptäcka och handla livsmedel med kortare hållbarhet till ett schysst pris för att drastiskt reducera matsvinnet. Viktigt är att affärssystemen tar höjd för att företag ska kunna använda ny teknik för innovation.     

Facit: Affärssystem ska fungera som dynamiska informations- och integrationsnav. Intelligenta affärssystem är förutsättningen för att företag ska kunna både utveckla och driva hållbarhet.