Bashir Goriya, VD, Calculate Group

Vad är viktigt att tänka på inför ett ägarskifte?

Det är viktigt att komma igång med planeringen! Ett ägarskifte är normalt sett en lång process och ju tidigare du startar desto bättre resultat bör du få. Viktiga frågor att fundera över innan är vem som ska förvalta vidare företaget och om ägarskiftet ska ske stegvis.

Vad finns det för vanliga misstag och vad bör man undvika? Det många gör fel är att man säljer företaget vid fel tillfälle. Det finns i många fall många faktorer som man som ägare kan påverka för att driva upp priset ytterligare. Några tips är att maximera vinsten i företaget innan försäljning samt att avmontera sin egen betydelse i företaget. Det är sådana faktorer som gör att en köpare är villig att betala ett högre pris.

Varför behövs företagsvärdering vid försäljning och förvärv av företag? En företagsvärdering från extern part i många fall vara ett oerhört stärkande dokument vid försäljning då det visar en helt objektiv bild av företagets värde. Det brukar i många fall bli en utgångspunkt i förhandlingen om priset av företaget. En värdering som är utfärdad av en själv brukar sällan ha samma inverkan då man har ett intresse av att driva upp priset så högt som möjligt.

 

Martina Etemad,  M&A Underwriter, Riskpoint

Vad är viktigt att tänka på inför ett ägarskifte?

– En bra utgångspunkt är att tänka på processen som helhet och övergripande frågor såsom hur stor andel man är beredd att sälja, på vilket sätt man önskar vara engagerad efter skiftet, vilken sorts process, köpare och rådgivare som kan bli aktuell samt vilken omfattning av efterföljande ansvar man är beredd att lämna (kan t.ex. en transaktionsförsäkring vara ett alternativ?). Man bör även på ett tidigt stadium fundera kring hur processen och skiftet kommer att påverka bolagets dagliga verksamhet.

 

Vad finns det för vanliga misstag/fallgropar och vad bör man undvika?

– Ett vanligt misstag är att man missbedömer hur lång tid de olika momenten i en försäljningsprocess tar samt att bolaget och dess anställda inte är tillräckligt väl förberedda. Något som kan lösa många problem är att tidigt ha en klar strategi kring vilka personer som bör vara involverade samt i vilket skede information ska ges till anställda.

Varför behövs en transaktionsförsäkring vid försäljning och förvärv av företag?

– En transaktionsförsäkring gör att man får en mer förutsägbar förhandling samt undviker risk för osämja efter skiftet. Säljaren slipper osäkerhet kring sitt efterföljande ansvar samt kan distribuera hela köpeskillingen utan krav på att lämna säkerhet till köparen i form av borgen, bankgaranti, deposition etc. För en köparen innebär en transaktionsförsäkring ofta ett bättre och vidare garantiskydd än vad som annars skulle vara möjligt.

Fredrika Hörlin, advokat och delägare i Advokatfirman Wåhlin

Vad är viktigt att tänka på inför ett ägarskifte?

– Man ska förbereda sig noga och ha klart för sig varför man vill sälja. Det har betydelse för förhandlingsstyrkan. Det är bra att kunna tacka nej. Många företag är beroende av sin ägare och det gäller att bygga bort personberoendet. Verksamheten skall ju kunna rulla utan den personen. Genom att skapa rutiner och processer samt ha de viktigaste avtalen på pränt säkerställer man värdet.

Vad finns det för vanliga misstag och vad bör man undvika?

– Att man lockas in i processen av ett enskilt bud. De flesta skulle inte sälja sitt hus utan att ta reda på marknadsvärdet och helst få till en budgivning. En försäljning kan ta lång tid och det finns risk att det tar fokus från den löpande verksamheten. Därför ska man involvera så få som möjligt så att bolaget inte tappar styrfart. Det är också viktigt att förbereda sig för en stor pappersmängd och att bli ifrågasatt av köparen. 

Varför behövs era tjänster vid ett ägarskifte?

– De flesta som säljer ett eget bolag gör det bara en gång i livet. Affärsjurister däremot har stor kunskap om vad som gäller vid bolagsförsäljningar, både strategiskt och juridiskt. Avtalen är ofta omfattande och komplicerade. Hela processen kräver en kunnig projektledare. Numera biträder affärsjuristen sin klient i hela försäljningsprocessen och säkerställer att avtalet reflekterar det som parterna kommit överens om.

Thor Bergenholtz, vd Swedbank företagsförmedling

Vad är viktigt att tänka på inför ett ägarskifte?

– Att starta i tid och informera sig om processen. Det gäller att förbereda sig mentalt. Varför säljer du? Vad ska du göra istället? Och vilket pris förväntar du dig? Det ska man alltid stämma av med mäklaren i god tid. Rena ordningsfrågor i det egna bolaget är givetvis också viktiga. I regel är det så att ju mer oberoende verksamheten är av ägaren, desto lättare är det att sälja.    

Vad finns det för vanliga misstag och vad bör man undvika?

– Att ägaren missbedömer engagemanget och tiden som krävs eller skjuter marknaden i sank genom att knacka dörr hos grannen.

Varför behövs era tjänster vid ett ägarskifte?

– Vi är vana vid företagsöverlåtelser, vet hur marknaden kan bearbetas och vilka siffror som efterfrågas. Vår stora erfarenhet av att genomföra affärer gör att vi kan höja värdet på ditt företag. Vi har metodiken och organisationen att hitta rätt köpare utifrån just ditt företags förutsättningar. Samtidigt avlastar vi dig som ägare så att du istället kan fokusera på lönsamhet ända tills det är dags att lämna över stafettpinnen. Till skillnad från advokater och revisorer arbetar vi proaktivt och blir det ingen affär tar vi inte ut något arvode.

 

Anna Björkman Nyrén Skattejurist Swedbank Asset Management S.A. Luxemburg

Vad är viktigt att tänka på inför ett ägarskifte?

Mål och långsiktiga prioriteringar. Det gäller både vid generations- skifte och försäljning. Det är viktigt att ha rätt bolagsstruktur för att infria planer och få handlingsalternativ. Utländska bolag för kapitalförvaltning är av intresse både vid en utlandsflytt och för att undvika insyn från grannar och andra utomstående.

Vad finns det för vanliga misstag och vad bör man undvika?
Enligt vår erfarenhet är entreprenören van att göra allt själv. Här är det viktigt att koppla in expertis i ett tidigt skede. Att låta skatterådgivaren upprätta en tydlig hand- lingsplan med givna tidsramar är A och O för ett tryggt och korrekt ägarskifte. Låt inte regler om skatteoptimering och annan teknik ta över frågan om vad som är viktigt egentligen. Utgå från dina hjärtefrågor.

Varför behövs era tjänster vid ett ägarskifte?
Vi är våra kunders diskussionspart- ner i frågor om svensk och internationell skatt. Vi hjälper våra kunder att analysera situationen utifrån både regelverk och önskemål, där vi flaggar för såväl möjlighe- ter som fallgropar. Vanligtvis har vi ett tätt samarbete med kundens skatterådgivare för att säkerställa att våra tjänster överens- stämmer med kundens struktur och behov.