Under 2000-talet har dock synen på entreprenörens roll i dynamiska och tillväxtdrivande processer ändrats radikalt. Entreprenören har gjort comeback inte bara i det ekonomiska modellerandet utan även i den reala ekonomin.

Entreprenören går inte att ersätta och kan spela en avgörande roll

Vi har numera vant oss vid att entreprenörerna bakom framgångsrika företag lyfts fram och hyllas. Och det är något de förtjänar. Banbrytande innovationer och disruptiva affärsidéer kan ofta härledas till enstaka framgångsrika individer eller nätverk av individer.Göran

Vi har länge haft konsensus kring offentliga satsningar på forskning, utveckling och utbildning, vilket är helt riktigt. Nu har det kompletteras med insikten att individer måste omvandla kunskap till något kommersialiserbart. Politiken måste vila på båda dessa ben, ett kunskapsuppbyggande och ett kunskapsomvandlande.

Entreprenörskap ses i allt större utsträckning som en egen produktionsfaktor som besitter unika kompetenser. Entreprenören går inte att ersätta och kan spela en avgörande roll för ett lands eller en regions utveckling som t.ex.Erling Persson och Ingvar Kamprad. Nu anser allt fler entreprenörskapsforskare också att entreprenörskap är en metod som många kan lära sig och utvecklas inom. Därför är det viktigt att fortsatt bejaka och stödja entreprenörskapets utveckling i Sverige. Och framför allt ge stöd i form av vägledning, rådgivning, nätverk och kapital.

Vi behöver stärka självförtroendet hos potentiella entreprenörer i Sverige

En viktig faktor i detta sammanhang är inställningen till att bli entreprenör. Enligt rapporten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) som släpptes tidigare i höstas upplevde 70 procent av svenskarna att det fanns goda entreprenöriella affärsmöjligheter i närmiljön. Detta är glädjande och en positiv utveckling. Men samtidigt tror sig bara 37 procent ha förmågan att starta och driva företag. Proportionerna är nästan omvända för USA.

Vi behöver stärka självförtroendet hos potentiella entreprenörer i Sverige. För visst är det betydligt fler än 37 procent av Sveriges befolkning som har förmåga att starta och driva företag. Och är man osäker så finns det ju duktiga offentliga aktörer med det övergripande syftet att stödja entreprenörer att vända sig till.

Göran Lundwall
Koncernchef och vd
Almi Företagspartner AB