Avkastningen på dina mer säkra placeringar i form av räntefonder och banksparande har sakta men säkert kommit att ge noll i avkastning. Svängningarna på världens börser  i spåren av politiska händelser såsom Brexit och presidentvalet i USA har inte heller gått dig omärkt förbi. Du känner också i likhet med många andra en stor osäkerhet kring tillväxttakten i världen, företagens vinster samt vilken påverkan framtida politiska faktorer kan få på din aktieportfölj. Du har tidvis funderat på att sprida din totala risk och investera i fastighetsmarknaden och i guld men kommit fram till att priset på dessa tillgångar troligtvis nått sin topp. 

Du attraheras också av vetskapen om att denna typ av investeringar gör det möjligt för nya idéer

I ett samtal med en nära bekant kom ni in på ämnet investeringar, vännen berättade att hen investerat en liten del ca 10%  av sitt sparkapital i onoterade aktier och i vissa fall i Start up bolag som befinner sig i en tidig fas. Du spetsade öronen när din bekante nämnde att den förväntade avkastningen i en väldiversifierad portfölj bestående av aktier i onoterade tillväxtbolag historiskt gett en årlig avkastning över 20% och att onoterade aktier betraktat som ett eget tillgångslag har haft låg korrelation med aktier listade på börsen. Du attraheras också av vetskapen om att denna typ av investeringar gör det möjligt för nya idéer och företag att växa vilket i sin tur skapar arbetstillfällen och på lång sikt tillväxt för Sverige.

Bedöma om bolagen

Hmmm.. Intressant funderar du tyst för dig själv, din bekante nämner också som grädde på moset att det även finns ett investeraravdrag som kan nyttjas under vissa givna förutsättningar och det numera även är möjlig att lägga onoterade aktier i en kapitalförsäkring och åtnjuta en lägre vinstbeskattning.  Du resonerar med dig själv och efter en snabbkalkyl så låter det hela riktigt bra..  men du vänder dig till din vän och påpekar följande: min bild av att placera i noterade aktier är att det osäkert och krångligt, dessutom är likviditeten begränsad och placeringshorisonten är väl minst 5 år.  

Du resonerar med dig själv och efter en snabbkalkyl så låter det hela riktigt bra

Du tar en kort andningspaus och fortsätter..och hur i all världen ska man ha en rimlig chans att bedöma om bolagen har potential eller inte?  Om jag mot förmodan väljer att investera i ett litet bolag, hur erhåller jag löpande information om bolagets utveckling?  

Din bekante ler nu och säger att det var krångligt tidigare men att det numera finns finansiella bolag som lyder under Finansinspektionen och som har som affärsidé att göra det enklare för privatpersoner att placera i aktier utgivna av onoterade bolag.

Göra det enklare

De utför det tidskrävande fotarbetet med att analysera bolagen utifrån kommersiella och legala aspekter och på basis av detta väljs bolagen ut som anses ha mest potential och som de själva vill investera i. Man kan säga att de tar på sig rollen som ”syndikerare” vilket innebär att de investerar själva och samtidigt erbjuder företag och privatpersoner att delta i bolagens finansieringsrunda. Vidare så säkerställer de att bolagen efter genomförd finasieringsrunda kommunicerar och löpande rapporterar om bolagets utveckling.   

Det visste jag inte säger du och avslutar samtalet med att med viss ironi i tonen säga att man kanske ska bli en ängelinveterare trots allt.

STEFAN SONNERSTEDT
Managing Director, Innovestor AB