Takten har ökat och många företag och organisationer försöker förstå vad som pågår och finna sin egen position och roll i det stora sammanhanget. Och det är inte lätt. Samma volym/omfattning av förändringar som tidigare skedde under en period av tio till femton år sker nu under en period av två till tre år.Det går väldigt fort och det är nödvändigt för alla organisationer att både acceptera denna situation och ställa om till dessa nya marknadsförutsättningar.

Utvecklingen kommer att fortsätta i en obruten takt.

Digitaliseringen startade egentligen redan under 1950-talet då transistorn såg dagens ljus. Ända sedan dess har vi successivt tillägnat oss nya möjligheter som en följd av kontinuerlig utveckling inom IT. Och för varje årtionde efter 1950-talet har vi sett successiva tempohöjningar när det gäller effektivisering inom alla branscher och verksamhetsområden baserat på förenkling och effektivisering med stöd av IT. Utifrån detta perspektiv ser vi ingen större skillnad framåt, utvecklingen kommer att fortsätta i en obruten takt.

 

Två alternativa scenarion

 

Fram till nyligen har det varit möjligt för många organisationer att avstå eller begränsa sin påverkan av utvecklingen inom IT. Det har varit möjligt att skapa tillväxt och lönsamhet primärt på att leverera kvalitativa tjänster och produkter. Denna tid är dock snart förbi. Framöver finns det långsiktigt bara två alternativa scenarion, att bli proaktiv i digitaliseringen eller passivt se på när konkurrenterna tar över marknaden.

Man ta en aktiv del för att kunna påverka och styra effekten

Den stora skillnaden idag jämfört med tidigare är att effekten av digitaliseringen uppstår väldigt snabbt och med dramatisk påverkan på många led i näringskedjan. Det går således inte att avvakta för att följa och se hur trender utvecklas, istället måste man ta en aktiv del för att kunna påverka och styra effekten för den egna organisationen.

 

Utbudet skapar turbulens

 

Digitalisering idag handlar enbart i begränsad omfattning om att förenkla och effektivisera sin verksamhet. Istället handlar det i huvudsak om att det skapas helt nya affärsmöjligheter och där innovativa organisationer har stora möjligheter att utnyttja dessa till att erbjuda tjänster och erbjudanden som tidigare inte existerat. Utbudet av alla nya tjänster håller på att skapa en turbulens på marknaden som vi inte sett sedan den industriella revolutionen då nya aktörer konkurrerade ut all traditionell och manuell industri.

Följden med ett kontinuerligt inflöde av nya aktörer och helt nya tjänster är att traditionella verksamheter saknar motmedel för att möta konkurrensen. Gamla marknadsregler upphör att gälla och det är de nya aktörerna som formar de nya marknadsreglerna.

 

Jonas Andersson. Foto: Redaktionen

 

Två avgörande nyckelord

 

De två nyckelord som framöver kommer att dominera världskartan är ”Information” och ”Innovation”. Som följd av digitaliseringen är vi på väg att tillgängliggöra och knyta samman all tänkbar information när det gäller kunder, leverantörer, produkter och vår omvärld. Och den aktör som har tillgång till mest information kommer att äga förutsättningarna till att förutse vad som kommer att ske framöver och därmed hur man ska agera för att själv utnyttja detta informationsövertag.

Med tillgång på nästintill oändlig information skapas förutsättningarna att upptäcka mönster och identifiera behov

Med tillgång på nästintill oändlig information skapas förutsättningarna att upptäcka mönster och identifiera behov som är dolda för övriga aktörer som saknar motsvarande information. Det räcker dock inte att enbart samla information, det gäller också att hitta formen på hur den stora informationsmassan ska bearbetas och utnyttjas vilket förutsätter innovation.

Morgondagens organisation måste införa ett innovativt förhållningssätt för att fortsatt vara unik och kunna behålla och utveckla sin marknadsposition. Överlevnad kommer att utgå ifrån förmågan att vara föränderlig och att med snabbhet kunna anpassa och ställa om sin verksamhet i takt med att marknaden rör sig och förutsättningarna förändras. Och det bästa sättet att undvika att hamna på efterkälken och bli omsprungen är att själv bli en aktör som är innovativ och driver förändringen.

 

Ställer helt nya krav på ledningen

 

Ett innovativt förhållningssätt ställer dock helt nya krav på ledning och styrning. Den traditionella och beslutande chefsrollen behöver kompletteras och delvis bytas ut mot coaching och sparring av medarbetarna. Den stora effekten uppkommer först när innovation blir en naturlig och integrerad del av vardagen för alla medarbetare, och där beslut kan fattas där händelser inträffar eller identifieras istället för att eskaleras igenom en hierarkisk organisation i flera led.

Det har mindre betydelse om det är en eller många applikationer

En förutsättning för att kunna införa en innovation organisation är att alla medarbetare har tillgång till ett ändamålsenligt IT-stöd med integrerade applikationer och informationsflöden. Det har mindre betydelse om det är en eller många applikationer eller om det lokalt installerade applikationer eller molntjänster. Viktigare är istället att infrastrukturen är uppbyggd och utformad enligt en noga genomtänkt informationsmodell för att kunna underhålla stora informationsvolymer och säkerställa struktur och kvalitet av informationen.

 

Person som skriver kod på laptop. Foto: Unsplash

 

Handlar allt mer om informationsflöden

 

Om vi blickar framåt handlar morgondagens affärssystem allt mindre om funktioner och allt mer om processer och informationsflöden. De organisationer som idag lägger tid och kraft på att investera i en stabil men samtidigt flexibel IT-infrastruktur skaffar sig automatiskt verktyg och förutsättningar för att kontinuerligt kunna förändra och uppdatera sina applikationer i takt med att organisationens behov förändras.

Vi ser redan idag att allt fler organisationer successivt övergår till att tillämpa applikationer och tjänster i form av abonnemang som ett sätt att hela tiden hålla sig uppdaterad med den gällande tekniken och för att få åtkomst till de nya möjligheter som uppstår via digitaliseringen.

 

Börja redan idag

 

Det enda vi kan vara helt säkra på inför framtiden är att vi kommer att få åtkomst till allt större volymer av information och data och att detsamma gäller för alla andra konkurrenter. Den stora frågan blir vem som har förmåga och kapacitet till att skaffa sig en rättvisande bild av ”sanningen”. Alla organisationer kommer att ha olika förutsättningar till att kunna hantera den snabbt ökande informationsmassan, vara innovativa samt ha tekniska förutsättningar till att kunna agera och utnyttja informationen.

För den som har insikt, mod och kapacitet är möjligheterna oändliga

De organisationer som vill säkra sin överlevnad och dessutom dra fördel av alla de möjligheter som uppstår som en följd av den pågående digitaliseringen måste skaffa sig en plan för hur organisation, ledning, styrning och processer ska förändras. För den som har insikt, mod och kapacitet är möjligheterna oändliga men det kräver investering och uthållighet. Och se till att börja redan idag, framtiden är redan här.