Detta eftersom det kan åsamka ekonomisk skada för både det emitterande bolaget och förvärvaren om apportegendomen blir felvärderad. Därför finns det ett lagkrav att en revisor ska yttra sig om aktier blir betalda med apportegendom.

Vidare krävs det för en apportemission att beslutet på bolagstämman biträtts med två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

En klar fördel

 

Apportegendomen i sig måste vara förenlig med företagets verksamhet och ska kunna utgöra en tillgång i företagets balansräkning.

Man kan förvärva egendom utan att belåna sig

En klar fördel med apportemissioner enligt vår mening är att företag kan förvärva egendom utan att belåna sig eller att likviditeten inte påverkas i det emitterande bolaget vid företagsförvärv.

– Avslutningsvis är det av yttersta vikt att värderingen av egendomen är precis och att apportegendomen är förenlig med företagets verksamhet, då avsaknad av detta kan leda till en klandertalan av en förfördelad aktieägarminoritet. Vi hjälper gärna till för att tillse att emissionsprocessen blir effektiv, säger Martin Szydlowski, Ekenberg & Andersson Advokatbyrå.