Låt mig belysa några huvudteman som ni måste bemästra om ert företag aspirerar på att bli framgångsrikt i en digital ekonomi.

Tema ett tar upp den första utmaningen. Den största och ofta initiala blockeraren för att skapa kassaflöde av sitt dataflöde är att inte ha förmågan att omsätta sin affärsmodell, affärsutmaning, process, sitt beslut eller affärsfråga i en analytisk eller algoritmisk fråga som kan göras datadriven. Denna fundamentala utmaning att inte kunna formulera sitt analys- och databehov bottnar i avsaknaden av förmågor inom tema två och tre.

Inget hokus pokus. Bara olika teknologier för att samla in, hantera, raffinera och konsumera data

Tema två belyser att ni måste ha en djup förståelse för hur en data- och analytisk värdekedja ser ut. Vilka byggstenar den innehåller, hur den byggs upp, och vad den kan göra för Er.  Har man inte koll på detta digitala fundamenta är det inte lätt att hänga med på alla nya hypade ord och förkortningar. IOT, Big Data, Data Lake, Blockchain, Machine Learning, AI och AR. På ren svenska. Att plocka in data som genereras av sensorer, som lagras, struktureras, verifieras, används för algoritmiska självlärande processer och konsumeras med moderna gränssnitt. Inget hokus pokus. Bara olika teknologier för att samla in, hantera, raffinera och konsumera data, kombinerade i en datavärdekedja. Till syvende och sist måste ni för att bemästra tema två ha förmågan att etablera en datavärdekedja som stödjer den affärsmodell ni jobbar för, vare sig den är befintlig eller ny. Vilket leder oss till tema tre.

Tema tre handlar om förmågan att organisera en datariven verksamhet. Detta tema kan delas upp i ”hårda” och ”mjuka” frågor.

Raffinera och förädla data

På strukturkapitalsidan (de hårda frågorna) handlar det om två huvudfrågor som måste bemästras.  Först handlar det om att styra över, hantera och administrera data som er mest centrala och strategiska tillgång. Data är råvaran som skall kombineras, förädlas och raffineras till en informationstillgång. Varje led i kedjan har sina arbetsuppgifter, roller och ansvar. Den andra strukturfrågan bottnar i effektiva processer och organisering av mjukvaru- och algoritmutveckling. I det datadrivna företaget är dessa frågor en del av, eller utgör, kärnverksamheten och dess nyckelprocesser.

Med rätt folk i alla led kommer innovationskraften från data fram och data kulturen blir ett faktum

På humankapitalsidan (de mjuka frågorna) av att etablera en datadriven verksamhet är det tre huvudfrågor bland de företag ”som inte är där” pratar om. Innovationsförmåga, Data/Analytisk kompetens och att skapa en datadriven företagskultur. Jag tror avsaknaden av datainnovation och en datadriven företagskultur bottnar i avsaknaden av djup datatalang på alla nivåer i ett företag. Med rätt folk i alla led kommer innovationskraften från data fram och data kulturen blir ett faktum. Således är den yttersta humankapitalfrågan att attrahera och behålla rätt datatalang i all delar och nivåer av ert företag.  Det krävs både människor som bemästrar datavärdekedjan och som har ett holistiskt synsätt som kan överblicka och prioritera det som är komplext och det krävs nischade experter som har ett knivskarpt fokus på sin del av  datavärdekedjan.

En balanserad transformation

Det sista temat jag vill avsluta med riktar sig till de företag som har en bit kvar för att bemästra tema 1-3. De måste bemästra att driva en balanserad transformation.

Glöm idén om en big bang och köpa på sig massa cool teknologi om du inte vet vad du skall ha den till

Värdet eller det kassaflöde som skapas från ert dataflöde är nämligen en produkt (dvs. multiplikator) av alla de teman och områden som nämnts. Med andra ord. Om en av era förmågor är = 0 i något av ovanstående teman blir utfallet i värde = 0. Så glöm idén om en big bang och köpa på sig massa cool teknologi om du inte vet vad du skall ha den till, inte har rätt processer och inte har folk som kan handskas med teknologin eller hantera data. Utveckling mot att bli ett datadrivet företag sker i den takt som den sämsta av dina förmågor inom ovanstående teman sätter. En balanserad transformation tar det som utgångspunkt och prioriterar agendan därefter.

Henrik Göthberg
Vattenfall AB