Jag vet av egen erfarenhet hur otroligt svårt det är att kvantifiera och skapa affärskalkyler för hantering eller värdering av information. Samtidigt vill jag tro att det som skapar mest affärsvärde för exempelvis Google är deras information och inte kontorsmöblerna. Men endast en av dessa finns med som en tillgång i balansräkningen. Det som jag tycker talar för att information är en tillgång är att den kan ägas, kontrolleras, utbytas mot ekonomiskt värde samt bringa ett framtida ekonomiskt värde som överstiger hanteringskostnaderna – vilket är generella kriterier för tillgångar.

Värdera informationsriskerPatrick

Det som kan tala emot är att information inte är som andra tillgångar utan urskiljer sig på en del punkter såsom att det inte förbrukas på samma sätt och oftast kan återanvändas. Vidare kan värderingen anses vara godtycklig då det saknas vedertagna standarder – vad är då rätt värdering?

På vilka sätt kan vi omsätta information till ekonomiska värden? Vi kan exempelvis realisera egenvärde genom att sälja eller byta information som ”produkt” (ex. kundregister, rapport), vi kan öka/behålla intäkter genom att skapa nya eller förbättrade produkter och tjänster med information, minska kostnader genom effektivisering (kortade ledtider, automatisering) och värdera våra informationsrisker.

Ett gap med stora värden

Men om nu information är en tillgång – varför finns det inte med som en tillgång i balansräkningen? Kan en förklaring vara människans oförmåga att hantera den exponentiella utvecklingen? De ekonomiska modeller och teorier som fortfarande tillämpas, exempelvis vid bokföring, har helt enkelt inte hängt med i denna utveckling. På 70-talet bestod företagens värdering på S&P500 av 85% fysiska tillgångar och endast 15% immateriella. Idag gäller det omvända.

Varför finns det inte med som en tillgång i balansräkningen?

Säkert har det tillkommit mycket inom de immateriella i och med tjänsteutvecklingen (kompetens m.m.) men helt klart finns det ett gap med stora värden som kanske kan förklaras med att vi faktiskt värderar information. Det tror Douglas Laney på Gartner som forskat mycket inom området. Helt klart verkar det saknas vedertagna modeller, metoder, teorier och lagar kring hantering och värdering av information som en tillgång. Eller kanske bara en ovilja? Kanske kan vi lära oss av hur man jobbar med andra tillgångar?

Börja värdera informationen

Men även om information, ur ett bokföringsperspektiv, är en omogen tillgång som inte finns i balansräkningen, förutom otydligt under goodwill vid företagsförvärv, bör vi hantera den precis som andra tillgångar givet att den uppfyller kraven för en tillgång. Det vill säga den skall beskrivas, lagerhanteras, katalogiseras, klassificeras, värderas, kostnadsföras, livscykelhanteras, ägas samt behållas utifrån värde och lagar. Så börja värdera er information och sluta hantera information som inte har ett tydligt värde. Varför betala för något som saknar värde? Jag kan bara hålla med Peter Drucker ”You can’t manage what you don’t measure”.

Patrick Eckemo,
IT Strateg, CSN.