– Det handlar inte om digitaliseringen i sig. För att lyckas krävs det att företaget skapar en konkret målsättning som utgår från en enhetlig strategi och vilja. En bra utgångspunkt är att fråga sig var och hur man skapar värde ur ett kundperspektiv och vilka framtida möjligheter det är man vill utveckla. Hitta nya innovativa sätt att använda data och analys, ha mod att testa och experimentera med de möjligheter som finns, menar Kerstin Anderson på IL Recycling.

Utmaningen ligger i att anamma ett nytt sätt att tänka och få det att genomsyra arbetssätten och hela företagskulturen. Det är här det ofta saknas kunskap.

Verklighetsbaserat beslutsfattandeKerstin

Att löpande samla in och analysera data baserat på vad som verkligen sker ökar kvaliteteten i beslutsunderlagen, möjliggör direkt återkoppling och ger större träffsäkerhet på olika åtgärder.

– De flesta företag skulle kunna utvecklas väsentligt mycket mer genom att arbeta mer datadrivet. Att skapa insikt och ta beslut på verifierad data ger inte enbart möjlighet till effektivisering och automatisering, det blir även en viktig del i skapandet av nya affärer, produkter och tjänster. Det möjliggör för företag att lära känna kunden och omvärlden bättre.

I framtiden kommer vi säkerligen se mer av VR

Utvecklingen har gått från statistiska nyckeltal och färdiga rapporter till matematiska algoritmer som används till simulering, optimering och prediktiv analys. Det gör att företag bland annat kan förutse möjliga scenarios och ta beslut baserade på det. Det är till en oerhörd hjälp i beslutsfattande.

– I framtiden kommer vi säkerligen se mer av VR (virtuell verklighet), AR (förstärkt verklighet), chattbotar (program som förstår vad vi säger och skriver) och maskininlärning som en naturlig del i beslutsfattandet, såväl för företagen som dess kunder. VR och AR kan användas för att skapa förståelse och visualisera det som ännu inte finns. Chattbottar kommer att kunna agera assistenter vid beslutsfattande och via maskininlärning kommer vi kunna överlåta vissa beslut helt.

Nya krav på ledarskap, kompetens och organisation

Data och analys har blivit mer strategiskt och affärskritiskt. Höga krav ställs på masterdata och integrerade plattformar men likaså på ledarskap, kompetens och organisation. Det gäller att skapa förutsättningar för företag att agera i den snabbrörliga, komplexa och oförutsägbara omvärld vi lever i.

– En kritisk fråga kommer att vara vilka personer, företag och andra intressenter man behöver koppla ihop sig med för att lyckas. Jag tror på att öppna upp och skapa tillsammans i olika funktions- och branschöverskridande värdenätverk, men även på att arbeta i små självstyrande team med full tillgång till data och möjlighet att jobba experimentellt.

Det krävs mer flexibla organisationsstrukturer

Det är viktigt att våga ifrågasätta gamla strukturer, oavsett vad det gäller. Många av dessa är byggda på krav och förutsättningar som inte längre är aktuella. En fråga man bör ställa sig är varför, en annan är hur vi människor fungerar?

– Det krävs mer flexibla organisationsstrukturer. Riktning, kompetens, möjlighet och motivation är ledord för att möjliggöra förändring och utveckling bättre. Rätt använd digital data kommer att ge nya insikter, analyser och möjligheter. Men du behöver analytisk förmåga, nya modeller, nya kompetenser och människor omkring dig som förstår möjligheterna det ger.