Ovanpå den organiska förändring som sker utsätts branschen för både oförutsägbar påverkan som t.ex. ekonomin och terrorattentat och för mer förutsägbar påverkan, så som lagstiftning. Det är en grannlaga uppgift att ha det strategiska ansvaret för ett företags resande! Förutom den snabba förändring i branschen som drivs av teknisk utveckling, har man att ta hänsyn till ekonomi, säkerhetsfrågor, kulturskillnader och politiken för att nämna några saker.

Politiska beslut på både nationell och EU-nivå påverkar affärsresandet.  Självklart påverkar internationella handelsavtal och den globala ekonomiska situationen också hur vi reser, men det tas även konkreta beslut som påverkar hur svenska företag och myndigheter reser.  Exempel på sådana beslut är frågan om flygskatt i Sverige eller frågan om visum för inresa i EU.

 

Oskiljaktigheter gällande flygskatt

 

Regeringen vill att flyget ska bära sina egna miljökostnader.

Höstens budgetproposition sägs komma att innehålla ett förslag om flygskatt, då regeringen vill att flyget ska bära sina egna miljökostnader. En remiss på förslaget om flygskatt skickades ut under 2016 och besvarades av närmare 200 instanser. Ungefär 40% av de som svarade tycker att flygskatten, så som den nu har utformats, är en dålig idé. Många av de som är negativa påpekar att skatten förväntas ha en försumbar effekt på klimatet. Till och med utredarna nämner att skatten troligen inte kommer att ha någon större effekt på klimatet och därför inte nå målet med hela idén, att nå miljökvalitetsmålet.

De flesta av oss förstår att vi på något sätt måste ställa om. Men det är viktigt att det som görs är hållbart. Med hållbart menas att det på ett positivt sätt påverkar miljön, utan att för den skull påverka till exempel sysselsättning eller konkurrenskraft negativt.

 

Lotten Fowler

Lotten Fowler. Foto: Saga von Pfaler

 


 

Visum för inresa i EU

 

Ett förslag om visum för inresa i EU har lyfts av EU-kommissionen, mot bakgrund av de terrorattacker Europa drabbats av under senare år. Alla medborgare från länder utanför EU är berörda och visumförslaget har USA:s ESTA som förlaga. Förslaget kallas ETIAS, vilket står för The European Travel and Authorisation System. EU kommissionens mål med ETIAS är att identifiera möjliga säkerhetsrisker före inträde i Schengenområdet och att kontrollen över EU:s externa gränser förstärks med en starkare intern säkerhet för EU och dess medborgare som följd.

De allra flesta eniga om att någon form av visum ska införas.

Under hösten behandlas förslaget i både EU Parlamentet, i Kommissionen och Ministerrådet. Ambitionen är att ett regelverk kring ETIAS ska antas under 2018 och därefter träda i full kraft 2021. Trots en del meningsskiljaktigheter kring det praktiska är de allra flesta eniga om att någon form av visum ska införas och vi kan räkna med att ETIAS klubbas igenom.  Även ett europeiskt visum kommer att påverka våra företag och deras affärsresande. Både vad gäller direkta kostnader och kostnader för praktisk hantering.

Resebranschen är i kraftig förändring. Ändrat beteende hos resenärer och gäster, teknikutveckling, global oro, lagstiftning, miljöförstöring och klimatförändringar - allt påverkar hur vi väljer att resa och leva. Trots den till stora delar osäkra framtid vi ser fram emot kan vi med säkerhet ändå konstatera att resandet kommer fortsätta öka även framöver. Förhoppningsvis hittar vi mer miljövänliga sätt att resa på, för med dagens globala samhälle går det inte att avstå från resan.

Lotten Fowler
General Manager för SBTA

SBTA, Swedish Business Travel Association, är en organisation vars mål är att stötta sina medlemmar – köpare och leverantörer – i frågor som rör tjänsteresor och möten. SBTA har i dagsläget över 250 medlemsföretag och är, tillsammans med de övriga nordiska föreningarna, partners i GBTA, Global Business Travel Association.